Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De politieke controle faalt, omdat gemeenteraadsleden niet volledig worden geïnformeerd

 

Stadhuis Almelo

 

Procedure en stand van zaken weigering omgevingsvergunning Broodje bij de Brug

Behandeld door Zaaknummer 0546-54 11 11 W. Schurink – Loman

 

Geachte raadsleden,

Op 1 april jongstleden heeft de rechtbank Overijssel uitspraak gedaan op het beroepschrift van de uitbaatster van Broodje bij de Brug aan de Peppellaan 37, te Aadorp. Het beroepschrift was gericht tegen de weigering van ons college om een omgevingsvergunning te verlenen voor Broodje bij de Brug. Rechtstreeks en via social media heeft u kennis kunnen nemen van onvrede met de uitspraak van de rechtbank. Hoewel wij in de regel geen raadsbrieven uitbrengen over het al dan niet verlenen van omgevingsvergunningen, zien wij in de gegeven situatie aanleiding u te informeren over de juridische aspecten van de kwestie. Voorgeschiedenis De situatie bij Broodje bij de Brug is onder onze aandacht gebracht door verschillende (anonieme) klachten uit de omgeving.

Op basis van deze klachten zijn wij wegens strijd met het bestemmingsplan een handhavingstraject gestart. In eerste instantie is met de onderneemster gecommuniceerd dat er mogelijkheden waren om een omgevingsvergunning te verlenen voor een catering aan huis. Op basis van deze mededeling heeft de onderneemster kosten gemaakt voor het voldoen aan milieuregelgeving en heeft ze een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. Voor deze aanvraag waren meerdere onderzoeken noodzakelijk. Op 11 december 2017 hebben wij de aanvraag om omgevingsvergunning voor Broodje bij de Brug geweigerd. De omgevingsvergunning is geweigerd omdat het feitelijke gebruik leek af te wijken van het aangevraagde gebruik. Het feitelijke gebruik is strijdig met het bestemmingsplan. Na de weigering hebben wij tevens een last onder dwangsom opgelegd om het strijdig gebruik van het perceel te doen staken.

Tegen de weigering van de omgevingsvergunning is door de onderneemster bezwaar gemaakt. De onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft ons geadviseerd om  het bezwaarschrift gegrond te verklaren, omdat de weigering onvoldoende zou zijn onderbouwd. Op 20 juni 2018 hebben wij beslist op het bezwaarschrift. Conform de mogelijkheden die gelden op grond van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten om de weigering in stand te laten met een nader onderbouwde motivering. Tegen zowel de last onder dwangsom als het besluit op bezwaar van de weigering van de omgevingsvergunning heeft de onderneemster beroep ingesteld en een voorlopige voorziening gevraagd bij de Rechtbank Overijssel.

In de uitspraak op de voorlopige voorziening is gebleken dat het besluit op bezwaar van de weigering van de omgevingsvergunning dusdanige gebreken bevatte dat de rechtbank Overijssel van mening was dat het besluit niet in stand kon blijven. Gezien het feit dat de weigering van de vergunning de grond was om handhavend op te treden heeft de rechtbank de last onder dwangsom geschorst. Het oordeel van de rechtbank over de weigering van de omgevingsvergunning is bepalend voor het verdere verloop van de procedures. Procedure beroep Voorafgaand aan de behandeling van het beroepschrift hebben wij als college onderzocht wat de mogelijkheden waren om zo spoedig mogelijk tot een heldere situatie te komen.

Gezien de voorgeschiedenis, waarin aan de onderneemster is aangegeven dat zij een omgevingsvergunning zou kunnen krijgen voor een cateringbedrijf en ons latere standpunt dat dit toch niet mogelijk was, hebben wij besloten om de schade die de onderneemster daardoor heeft geleden te vergoeden. Wij hebben haar meermaals verzocht om de geleden schade onderbouwd bij ons aan te leveren. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om lopende een beroepsprocedure het besluit waartegen beroep is ingesteld te vervangen door een gewijzigd besluit. Gezien de opmerkingen van de rechtbank Overijssel over het eerdere besluit hebben wij hiertoe besloten. Wij hebben de motivering aangepast, maar nog steeds besloten dat de omgevingsvergunning geweigerd moet worden, onder vergoeding van de geleden schade aan de onderneemster.

De beslissing op bezwaar van 20 juni 2018 en de vernieuwde beslissing op bezwaar van 24 januari 2019 zijn behandeld in de zitting van de rechtbank Overijssel. Uitspraak rechtbank Overijssel In haar uitspraak van 1 april 2019 geeft de rechtbank Overijssel aan dat het besluit van 20 juni 2018 vanwege gebreken niet in stand kan blijven. Het besluit is vernietigd. Het besluit van 24 januari 2019 is ook door de rechtbank beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat de weigering met de vernieuwde motivering de toets der kritiek kan doorstaan. Het beroep tegen dit besluit wordt door de rechtbank ongegrond verklaard. De rechtbank kent groot gewicht toe aan het feit dat wij bereid zijn om de geleden schade te vergoeden en kan instemmen met onze redenen om de gevraagde vergunning alsnog te weigeren. Met deze uitspraak is er duidelijkheid ontstaan over de redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Met de uitspraak van de rechtbank kan de bezwaarprocedure rondom de opgelegde last onder dwangsom weer worden hervat. Ook in deze procedure zal de uitspraak van de rechtbank Overijssel worden betrokken.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester

 

 

Inzake u brief die u ter kennisgeving op I Babs heeft geplaatst / laten plaatsen met het kenmerk  brief UIT – 1987298.

 

Geachte mevr. Schurink-Loman,

Indien u een brief opstelt en daarmee de raad wilt informeren, dan zouden we het zeer op prijs stellen dat u in de brief dan ook de daadwerkelijke feiten weergeeft, waarbij u dan ook de raad volledig informeert.

De wijze waarop u de raad informeert is vrij summier.. en doet voorkomen dat het gelijk toch wel degelijk bij de gemeente ligt. Terwijl we juist! Van u mogen verwachten dat de Gemeente zuiver en transparant handelt. Ik zal een paar punten toelichten die ik mis in u schrijven aan de Raad.

  1. Mevr. H. Leijten heeft in een schrijven duidelijk aangegeven dat een bedrijf vanuit huis MOCHT. Er moest alleen wel voldaan worden aan een omgeving vergunning. Juni 2017. Daar was het wachten op. Want dat was de brief die het stoplicht op groen zette, om te gaan investeren in de voorzieningen waaraan men moet voldoen om een omgeving vergunning überhaupt aan te kunnen vragen.
  1. Vervolgens vergeet u de raad te informeren dat de ruimte waarin Broodje bij de Brug gevestigd is ( 28m2 ) in het eerste segment / stramien met een eigen deur / toegang naar binnen al vanaf dag 1 bekend was bij dhr. V. Van Dam en dhr. P Hilgerink beide diverse keren aanwezig geweest, en hebben ook de eind controles gedaan op moment de werkzaamheden mbt. De eisen en wettelijke regels gereed waren.
  1. U geeft aan dat er in december 2017 de omgeving vergunning is geweigerd, en omschrijft daar in de rede. Echter was de enige echte rede OP dat moment de twijfels bij de activiteiten, en een ontbrekend akoestisch rapport, inzake de regel VNG. ( 20 versus 30 meter )  dit is in een schrijven afkomstig van dhr. B Tapper juridisch beleidsmedewerker vermeld. DAARBIJ moeten we de Conclusie trekken dat indien dhr. B. Tapper beter zijn werk had gedaan erachter was gekomen dat, in het rapport van BJZ. Nu duidelijk aangegeven is dat een bedrijf vanuit huis standaard de milieu klasse 2 krijgt, maar het hier ging om kleinschalige catering vanuit huis. De richtafstand geen 30 meter had hoeven zijn maar slechts 12 meter in de Regel van VNG.

Dus de € 800,- voor dat Rapport is voor niets geweest.

  1. U vergeet te melden dat er na 18 maanden LEES 18 maanden ineens aangegeven word dat Broodje bij de Brug in strijd is met het bestemmingplan ( wat op de loods gevestigd is ) zgn. Darten en Biljarten. Al die voorgaande maanden is daar met geen woord over gerept. En zijn er voorzieningen getroffen en gecontroleerd op moment het gereed was. Nee open en eerlijk blijven.
  2. U bent vergeten te vertellen dat dhr. J. de Vries op bezoek is geweest 9 januari 2018 en hij de laatste puntjes samen met ons en de Dart en Biljart vereniging besproken heeft. en waarin hij duidelijk aangaf dat LEES indien er niet zo’n ophef binnen de gemeenschap was geweest omtrent Aahoes etc, mijn dochter allang de omgeving vergunning verleend had gekregen, maar zij dhr. de Vries ZORG dat de puntjes op de i staan en dan heeft de Gemeente geen rede meer om de Omgeving vergunning te weigeren. Dit heeft hij bevestigd tijdens de zitting van de bezwaren Commissie maart 2018 en tijdens de zitting in de rechtbank aug. 2018.
  3. U geeft maar weinig weer van de uitspraak die gedaan is in aug 2018, en hoe dhr. de Vries ondervraagt is door de rechter, geen woord van terug gevonden. De rechter vroeg aan dhr. de Vries waarom het niet zou kunnen. Waarop dhr. de Vries geen antwoord meer had, na behoorlijk ondervraagd te zijn. Het was Immers dhr. de Vries die omstreeks 11 augustus aangaf in een schrijven, aan Broodje bij de Brug ( mijn dochter ) waarin ze voor de keuze werd gesteld, OF de activiteiten staken. LEES of zorgen dat er aan de eisen van de omgeving vergunning word voldaan.  en uiteindelijk is de omgeving vergunning ingediend en is er voldaan aan alle eisen. Dus ? wat is het werkelijke probleem?

Wat ik dan bij u mis!  Is deze essentiële informatie aan de Raad. En waarom ? dat laat zich raden want op moment men ter plekke komt dan pas ziet men wat er werkelijk gaande is.

Ik durf elke uitdaging aan en wil zelfs aan de hele raad wel uit komen leggen hoe het precies in elkaar steekt.

Dan nog iets!  Wat veranderd er ter plekke als Broodje bij de Brug sluit? Durft iemand daar antwoord op te geven? Wij wel… feitelijk niets OMDAT de Dart en Biljart vereniging 7 dagen in de week gebruik mag maken van die Ruimte in de keuken.. inclusief de aanwezige apparatuur. Wat is dat het probleem?

Dit verhaal is een ziek gebeuren! Waarin het College en B&W het voortouw nemen en daarbij hun poot stijf te houden, terwijl ze werkelijk niet eens kunnen oordelen over de situatie.

Ik durf de Discussie met iedereen aan te gaan over de werkelijke feiten en de gang van zaken, maar of het College en B&W dit ook durven laat zich raden, hellemaal na vorige week WAARIN de Burgemeester aan gaf uiteindelijk de Baas te zijn met het College.

Met vriendelijke groet,

Richard Quick.

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.