Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Burenruzies in Almelo (reactie B&W)

Burenruzies in Almelo verharden. De ruzies worden gemener en gewelddadiger. Dat blijkt uit onderzoek van de Partij Vrij Almelo. In veel wijken  zijn er langlopende conflicten tussen buren of buurtgenoten die op escaleren staan.

De gemeente Almelo zegt haar best te doen om in de ruzies te bemiddelen, maar dat gaat zelden goed. Ze kunnen dan ook weinig doen om conflicten voorgoed te sussen. Ook de politie staat vaak machteloos want die krijgt steeds meer een signalerende en adviserende rol als het gaat om veiligheid. Die kan pas ingrijpen als de zaak echt uit de hand loopt. Het enige middel om daar verandering in te brengen is weer terug te keren naar de oude Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De huidige APV geeft aan dat de burger het zelf maar moet oplossen met alle gevolgen van dien. (de terugtredende overheid)

De Partij Vrij Almelo is het daar niet mee eens omdat wij vinden dat deze gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen zodat ze zich niet aan haar zorgplicht kan onttrekken. Elke inwoner van Almelo heeft behoefte aan woonruimte, woongenot, voorzieningen in een leefbare en veilige omgeving. De gemeente moet ernaar streven dat dit voor iedere inwoner van Almelo bereikbaar is. Daar betalen zij tenslotte belasting voor.

Onlangs heeft de Partij Vrij Almelo hier schriftelijke vragen over gesteld die nu door het college van B&W zijn beantwoord.

Aan: Partij Vrij Almelo

Geachte heer de Olde,

Naar aanleiding van uw vragen in uw mail van 21 september j.l. delen wij u het volgende mee.

Heeft de burgemeester als hoofd van de politie kennis van deze problemen die steeds vaker in Almelo voorkomen en kan de burgemeester de raad informeren over haar kijk op de toedracht van het een en ander?

De burgemeester heeft wekelijks overleg met de politie. Daarbij worden eventueel ook conflictsituaties in buurten besproken. Inhoudelijke kennis van de dossiers is noodzakelijk om het handelingsperspectief te kunnen bepalen voor het oplossen van het probleem. De politie, in de meeste gevallen de wijkagent, wordt regelmatig gevraagd te bemiddelen in conflicten met betrekking tot b.v. geluidsoverlast. Maar dat geldt ook voor andersoortige hinder zoals parkeeroverlast, hondenpoep, rommel op straat, vandalisme, vernielingen, te hard rijden, e.d.  Bij conflicten in de buurt gaat het vaak om langslepende problemen, maar ook om zaken van incidentele aard.  Wij constateren overigens geen negatieve trend met aantoonbaar meer (ernstige) gebeurtenissen. Dat blijkt ook bijgevoegd overzicht van de burenruzies in Almelo en Twente.

Bent u het met ons eens dat we de hufters in Almelo geen ruimte meer moeten gunnen?

Wonen is een grondrecht voor een ieder, zonder aanzien des persoons. De gemeente neemt haar zorgplicht voor de huisvesting van alle inwoners serieus. Daarin past niet dat de gemeente mensen vooraf gaat screenen om bepaalde personen te kunnen weren.

Hoe luidt de instructie voor medewerkers van de politie hoe op te treden bij trammelant tussen buren?

De buurt mag wat van de wijkagent verwachten als er problemen zijn. Dit is een kerntaak van de wijkagent. De wijkagent zal daarbij ook een beroep op de bewoners zelf doen. De politie is namelijk niet de enige die zich in moet zetten voor een veilige en leefbare wijk. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen (bewoners, ondernemers, gemeente, politie, enz.) die allemaal belang hebben bij een veilige en leefbare wijk.  De politie wil weten wat er leeft en speelt in de wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten.  

Waar en hoe kunnen betrokken buren verhaal halen om zo gauw mogelijk tot een oplossing te komen?

Zie hiervoor onder 3. De stelregel is dat buren er zelf voor moeten zorgen dat problemen worden uitgesproken en opgelost. Lukt dat niet dan kan de wijkagent worden ingeschakeld.  Als de politie tegen strafbare feiten wil optreden dan  moeten overtredingen wél moet worden aangetoond.

Heeft de burgemeester zich al eens persoonlijk met een zaak bemoeid?

De burgemeester heeft zich meer dan eens persoonlijk bemoeit met buurtconflicten.

Wat is de opvatting van de burgemeester in al deze zaken?

Er zijn buren die het echt te bont maken op de meest ongelegen tijden. Mensen raken dan getergd door de overlast. Sommige buren weten niet eens dat ze overlast veroorzaken. Andere buren gaan er zonder meer vanuit dat ze wel wat van hun buren zullen horen zodra zij overlast veroorzaken.

Overlast van buren moet bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. Het gaat vaak te ver om politie of andere instanties meteen in te schakelen. In dat geval kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. De gemeente zal het initiatief nemen voor het introduceren van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. De methode die de bemiddelaars gebruiken, werkt drempelverlagend en maakt gelijkwaardige communicatie mogelijk. Vrijwilligers kunnen veel aandacht besteden aan herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing.

Deelt de burgemeester met de PVA de inschatting dat het politieoptreden bij burenruzie vaak niet goed gaat, en dat achter het uit de hand lopen van het conflict over het politieoptreden misschien wel eens een structurele oorzaak of oorzaken zou kunnen liggen. Zo ja, welke zouden die oorzaken kunnen zijn?

De huidige APV op grond van artikel 2.60 biedt voldoende mogelijkheden om handhavend op te treden. Daarnaast kunnen burgers een civiele procedure starten in het kader van artikel 5.37 BW.  De functie van wijkagent is juist mede bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid op wijk- en buurtniveau te bevorderen en in stand te houden.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                  de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

11 Comments to “Burenruzies in Almelo (reactie B&W)”

 1. Avatar Furr schreef:

  Het komt op mij over als : we schuiven lekker alles af op een ander zodat wij niks hoeven te doen.

  Buurtbemiddeling? Welke buurtbemiddeling?

 2. Avatar Furr schreef:

  En dan die laatste regels: men kan een civiele procedure starten. Yeah right. daarvoor heb je 1100 euro nodig aan griffierkosten + ongeveern 2000 a 3000 euro voor een advocaat.

  Wat slecht zeg!

 3. Avatar ricky schreef:

  Wijkagent ? Welke wijkagent ?

  Is dat die man die je eerst 10 keer moet bellen voordat hij contact met je opneemt omdat hij of geen tijd heeft , of afwezig is ?

 4. Avatar Furr schreef:

  Ja die ja!

 5. Avatar harry schreef:

  Wordt tijd dat we dan eens met die aardige man gaan praten..!!!

 6. Avatar Furr schreef:

  Piebe Elzinga heet de beste man 😉 (windmolenbroek)

 7. Avatar ricky schreef:

  En Harry heb je al met die aardige man gesproken , of wacht je nog steeds dat hij je terug gaat bellen ?

  NB , die aardige man heet Peter de Nooy (Ossenkoppelerhoek) , maar verbaasd me niks dat ze op de Windmolenbroek ook zo`n aardige wijkagent hebben (-:

 8. Avatar Arno Niem schreef:

  Ik merk ook dat ik een steeds korter lontje heb. Ik was nooit agressief, maar er worden zulke idioot rare beslissingen genomen en ons land wordt steeds armer. Ik merk dat ik er steeds slechter tegen kan en kwaaier begin te worden.

 9. Avatar Nanja schreef:

  Bemiddeling van lik mijn vestje. Los het samen maar op, dat gaat dus niet met een buurman niet voor rede vatbaar is.
  Onze beste Piebe zegt ook niet om elk ” wissewasje” te kunnen komen. Noem een drie jaar durende ruzie maar een wissewasje. Beste man hoor, maar ik merk dat hij het ook niet meer weet met zijn beschikbare middelen.
  Het zou al zoveel beter worden in de wijken als kennels werden verboden!

 10. […] Burenruzies in Almelo (reactie B&W) | Partij Vrij Almelo […]

Leave a Reply