Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen PVA aan B&W over ontwikkeling nieuwe Moskee Almelo

 

pva_1466085a

 

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 29 juli jl. stelt u namens de fractie PVA enkele vragen over de eventuele bouw van een moskee op de locatie Bellavista. De door u gestelde vragen met de geformuleerde antwoorden vindt u hierna aangegeven.

 

1. Er is een brief over het voorontwerpbestemmingsplan gestuurd naar een aantal inwoners van Almelo die binnen een straal van 150 meter wonen van de eventuele bouwlocatie. Waarom is er gekozen voor de benadering van een hele kleine groep inwoners van Almelo voor zo een megalomaan project?

Antwoord:

Wij hebben er voor gekozen om bedrijven en inwoners in een straal van 150 meter aan te schrijven over het opstarten van de voorgestane ontwikkeling, de inspraakprocedure en de mogelijkheden tot het indienen van inspraak. De afstand die gekozen is, heeft een relatie met het zicht en de eventuele invloed van de moskee op de omgeving

 

2. Waarom is de raad niet vanaf het begin van onderzoek naar het project betrokken bij de ontwikkeling?

Antwoord:

In april 2014 heeft het college besloten om een verkoopovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van het wijzigen van het bestemmingsplan c.q. besluitvorming van de raad. Uw raad is met het opstarten van de procedure in de brief van 16 juni (1502850) geïnformeerd per brief.

 

3. Volgens uitspraken van een ambtenaar van de gemeente Almelo is er voor gekozen om alleen in overleg te treden met een bewonersvertegenwoordiging van de Swanehof. Waarom is er gekozen voor een beperkte groep mensen?

Antwoord:

Naar aanleiding van een artikel in de Tubantia waarin negatieve geluiden werden geuit over de nieuwbouw van de moskee en een brief van een aantal bewoners van de Swanehof heeft er een overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de bewoners. Na dit overleg is er door de afvaardiging van bewoners een uitnodiging op het publicatiebord in de Swanehof geplaatst voor een bijeenkomst in de moskee om nadere informatie te ontvangen, vragen te stellen of opmerkingen te maken. Er is voor gekozen om met een afvaardiging in gesprek te gaan en erop vertrouwend dat terugkoppeling zou plaatsvinden. Wij zijn dan ook van mening dat bewoners van de Swanehof in een zeer vroeg stadium – voor de inspraak – kennis hebben kunnen nemen van de ontwikkeling, in de gelegenheid zijn gesteld om nadere informatie te vragen en eventuele bezwaren kenbaar te maken.

 

4. De termijn in de, aan een beperkt aantal omwonende Almeloërs gerichte brief, staat een vermelding van ter inzagelegging. Deze termijn is zeker niet aangehouden door de gemeente. Waarom is deze termijn niet aangehouden? En waarom is de termijn niet opgerekt zodat er voldoende ruimte is om deze plannen alsnog in te zien?

Antwoord:

De stukken zijn zes weken digitaal raadpleegbaar geweest, wat een ruime termijn is om stukken in te zien. Bij uitzondering is de heer Pen – die gebruik heeft gemaakt van het inspraakrecht in de politieke raadsbijeenkomst – na verloop van de termijn alsnog in de gelegenheid gesteld om namens omwonenden een inspraakreactie in te dienen. Deze reactie is inmiddels binnen gekomen en zal in de afwegingen worden meegenomen.

 

5. De PVA vindt dat omwonenden die geluidsoverlast hebben van een moskee daar ook bezwaar tegen moeten kunnen maken. Dat is ook zo met een kerk met kerkklokken die nieuw in een wijk komt. Bent u het hiermee eens?

Antwoord:

Het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging wordt beschermd door artikel 6 van de Grondwet. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. In artikel 10 van de Wet openbare manifestaties is bepaald dat klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd regels te stellen met betrekking tot de duur en het geluidsniveau. Wij geven er de voorkeur aan om met het bestuur afspraken te maken om geluidsoverlast te voorkomen. Bij het ontstaan van klachten zullen wij in overleg gaan met betrokkenen en waar nodig en mogelijk kunnen beperkingen worden opgelegd.

 

6. Waarom is er voor deze locatie gekozen binnen de gemeentegrenzen van Almelo?

Antwoord:

Deze locatie heeft de voorkeur van het bestuur van de moskee. De reden hiervoor is het feit dat deze in de nabijheid van de “oude moskee” en het centrum ligt. Vooral het feit dat de meeste bezoekers van de moskee uit de directe omgeving van deze locatie komen en lopend of op de fiets komen is een essentiële reden voor het bestuur van de moskee om voor deze locatie te kiezen.

 

7. Is er serieus gekeken naar een andere locatie die beter geschikt zou kunnen zijn voor deze moskee?

Antwoord:

Gelet op de voorkeur van het bestuur van de moskee, het feit dat deze locatie zijn beperkingen kent t.a.v. de mogelijke ontwikkelingen i.v.m. de aanwezigheid van het spoor en er sprake is van een al jaren braakliggend perceel achten wij deze locatie geschikt voor de bouw van een moskee.

 

8. In hoeverre heeft de gemeente onderzocht of er wel noodzaak bestaat voor het vervangen van de bestaande moskee en of de grootte van het te bouwen project wel in verhouding staat met de behoefte en de omvang van de moslimgemeenschap?

Antwoord:

Door het bestuur is aangegeven dat de huidige moskee niet voldoet aan de huidige wensen en het aantal bezoekers niet meer kan onderbrengen. Tevens ontstond er door de toename van de bezoekers een parkeeroverlast i.v.m. het ontbreken van voldoende parkeerruimte.

 

9. Wordt de grond wel marktconform verkocht aan de belanghebbenden van dit project?

Antwoord:

De grond wordt marktconform verkocht.

 

10. Worden de direct omwonende bewoners ook nog gecompenseerd voor het feit dat hun woningen minder aantrekkelijk zullen zijn in verband met reductie zicht, toenemend geluidsoverlast en parkeeroverlast?

Antwoord:

Mocht men van mening zijn dat men planschade ondervindt door de eventuele bouw van de moskee dan kan men hierop een beroep doen met het verzoek om planschade. Dit geldt uitsluitend Pagina 3 van 3 UIT – 1560361 voor de pandeigenaren. Wij hebben in dit kader ook een planschaderisicoanalyse laten uitvoeren. De hoogte van de planschade is in dit onderzoek geschat op nihil.

Een afschrift van deze brief hebben wij voor de overige fracties op het RIS geplaatst.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Schriftelijke vragen PVA aan B&W over ontwikkeling nieuwe Moskee Almelo”

  1. […] Schriftelijke vragen PVA aan B&W over ontwikkeling … – Partij vrij Almelo […]

Leave a Reply