Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
ANALYSE PERSPECTIEFNOTA 2020 GEMEENTE ALMELO
Categories: Zonder rubriek


INLEIDING:

9. In 2020 zal Almelo extra aandacht geven aan ‘wijksturing’ en medio 2022 zal de raad deze aandacht evalueren en de resultaten ter discussie gaan stellen. Dit onder voorbehoud van de gevolgen de coronacrisis en of ambities wel of niet kunnen worden nagekomen. Alles zal immers wereldwijd afhangen van een tijdig beschikbaar komen van een vaccin en hoe groot de economische schade gaat worden voor Almelo en de Almeloërs.
Vooralsnog laat het meerjarenperspectief tot en met 2024 een positief beeld zien, doch is er maar één zekerheid en dat is onzekerheid !


WIJKSTURING:

11. Allereerst wil het College de focus gaan leggen op wijksturing via de bewoners die zoveel mogelijk zèlf gaan bijdragen aan hun eigen wijk, vanuit hun eigen belevingswereld. Met deze decentralisatie wil het College de betrokkenheid van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk vergroten via bewonersinitiatieven, hun belang meer voorop gaan stellen en daar ook naar gaan handelen.
In hoeverre gaat het college gelden ter beschikking stellen aan bewoners die zich zoveel inzetten voor hun eigen wijk ?


ZORG:


Door de coronacrisis zien we dat de autonome zorgvraag in Almelo nog steeds toeneemt, doch dat de inkomsten vanuit het Rijk ontoereikend zijn en dat de Rijksoverheid met allerlei besluiten onze zorgkosten juist negatief beïnvloeden.
Is dit College het hiermee eens ?


LOKALE ECONOMIE:


Aan Almelo zèlf zal het niet liggen want tot aan maart 2020 lag het programma Economie & Participatie immers volledig op koers richting de gestelde lokale doelen. Investeren in onze stad loonde immers, zo bleek uit het vestigingsklimaat, de stemming onder de Almeloërs zelf, de samenwerking met partners die resulteerde in een voortgezette groei van de werkgelegenheid en een daling in de werkloosheid. Iedereen blij zou je zeggen. Vanaf maart ervaren we echter de effecten van de coronacrisis en de maatregelen vanuit Den Haag. Onzeker is helaas hoe lang dit alles gaat duren en welke impact deze uiteindelijk zal krijgen voor Almelo en haar inwoners. Mogelijk zal het aantal faillissementen toenemen, de economie die ombuigt naar een krimp en een stijging van het aantal bijstands- gerechtigden. Ondanks het open grenzen verdrag van Schengen uit 1985 dienen we er dan ook extra en nadrukkelijk voor te waken dat we nieuwe instroom in de bijstand van buiten Almelo zoveel mogelijk wordt beperkt. Tegelijkertijd dienen we onze aantrekkelijke bedrijfsterreinen en aantrekkelijk lokale economie te blijven promoten via o.a. de regionale Kamer van Koophandel.


BINNENSTAD:

9. Vooralsnog is het nog rustig in de binnenstad van Almelo. De horeca is weer open, maar de coronaregels zijn streng. Er zijn regels wat je sinds 1 juni wel en niet mag in de kroeg, het restaurant en op het terras. Evenementen met grote aantallen Almeloërs zijn helaas afgelast. Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. Meer leegstand dreigt in de binnenstad van Almelo nu winkels en horecazaken ternauwernood zaken doen. ,,Kledingwinkels staan het meest onder druk.’’ Hoe de binnenstad eruit zal zien na de crisis. ,,Niemand die het weet. De gevolgen zijn moeilijk in te schatten.


VEILIGHEID:

12. Qua criminaliteitsbestrijding en veiligheidsgevoel op buurt- en wijkniveau ligt Almelo vooralsnog op koers en lijkt ogenschijnlijk nog niet negatief beïnvloed door de coronacrisis. Dit beeld bleek ook al uit de veiligheidsmonitor 2019 van het CBS en dat zal het gemeentebestuur vooralsnog gerust stellen.
Bent U als college van mening dat de huidige situatie ernstig afwijkt van de veiligheidsmonitor 2019 ?


TROTS OP ONZE BLAUWGROENE STAD?


Er is tot nu toe meer functioneel groen en meer open water voor de Almeloërs gerealiseerd. Almelo wil begin 2021 bij de Rijksoverheid subsidie vragen voor een ‘proeftuin’ voor het realiseren van een aardgasvrije wijk. Een idee waar de meningen elders in de landelijke politiek echter zeer verdeeld over zijn. Ook diende Almelo terughoudend te zijn met de aanleg van een zonnepark aan de Aadijk van maar liefst 100.000 vierkante meter aan zonnepanelen. Met name projectontwikkelaars zoeken grond om zonneparken op te plaatsen. Hiervoor worden ook boeren benaderd. In het klimaatverdrag van Parijs staat echter dat duurzame energie de voedselproductie niet in het geding mag brengen. Dit is dan ook het onderwerp van discussie. Het voedsel wordt immers steeds duurder in de supermarkten en wij dienen dan ook terughoudend te zijn in het plaatsen van zonneparken.


FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF:

15. De mogelijke structurele effecten van de coronacrisis blijven, zolang er geen duidelijk genezend vaccin beschikbaar is, ons inziens ‘natte vinger werk’ ,dus moeilijk te verwerken in een meerjarenperspectief hoe graag onze fractie dat ook zou willen. Dit blijkt ook wel uit de uitgestelde plannen over de herijking van het gemeentefonds dat tot minstens 2020 is uitgesteld omdat de bevoordeling van de zogeheten 4G armoedemagneten bestaande uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (vanaf 250.000 inwoners) zeer slecht gevallen is bij de overige 351 gemeenten met minder dan 250.000 inwoners w.o. Almelo die zich behoorlijk benadeeld voelen in hun jaarlijkse bijdrage uit Den Haag. Een aantal van deze gemeenten hebben zich inmiddels dan ook gemobiliseerd in een groep P10 gemeenten.
Overweegt Almelo zich ook aan te sluiten bij de oppositie van de P10 gemeenten?


Almelo ontvangt van het Rijk in de periode 2019 t/m 2021 ongeveer 1,8 miljoen tot 2,4 miljoen euro per jaar extra middelen jeugdhulp. Wij zijn echter van mening dat jeugdzorg in de 1e plaats een taak is voor de ouders. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. En wel op die manier dat die zorg, begeleiding en opvoeding in lijn is met de rechten van het kind. De overheid moet de rechten en verantwoordelijkheden van ouders respecteren. Als ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen moet de overheid het kind helpen en op een passende manier opvangen. Het is in eerste instantie aan ouders om een kind groot te brengen. De overheid past hierin een ondersteunende, faciliterende en dienende rol. Dit klemt des te meer omdat het begrotingsonderdeel ook nadrukkelijk en zelfs meerdere malen voorkomt op pagina 20 van Uw voorstel Perspectiefnota 2020. Bent U het met ons eens dat jeugdzorg in de 1e plaats een taak is van de ouders?


WIJKSTURING:

16. Wijksturing gaat over inwoners die zèlf, kennelijk geheel zonder overheids- bijdrage zouden moeten bijdragen aan hun eigen wijk, vanuit de eigen belevingswereld.
Klinkt allemaal heel idealistisch vanuit de overheid richting burger, maar in hoeverre worden deze burgers in voldoende mate voorzien van financiële middelen om deze o.i. duidelijke overheidstaken uit te voeren of kunnen we deze decentralisatie van overheidstaken beschouwen als ‘een sigaar uit eigen doos’?


DOORONTWIKKELING:

17. Met de prioritaire sturing op leefomgeving en veiligheid krijgen de, en dan citeren we, al of niet betaalde, wijkregisseurs ook een nadrukkelijke rol bij het mede bepalen van de investering voor ‘groen, blauw en grijs’ (einde citaat). Het is voorts een goede zaak dat er in Almelo prioritaire sturing blijft van de wijkregisseurs die een nadrukkelijke rol blijven bepalen ten aanzien van voldoende GROEN ter bestrijding van CO2 uitstoot en BLAUW voor de watervoorzieningen in Almelo die steeds meer onder druk komt te staan van de klimaatverandering.


SPELREGELS INZET BUDGETTEN:

18. Bij de programmabegroting 2020 nam de gemeenteraad een amendement aan waarmee 150.000 euro werd gereserveerd voor verdere doorontwikkeling van wijkgericht werken. In de meerjarenraming loopt deze op naar 300.000 in 2023. Enige uitleg over deze oplopende bedragen ontbreekt echter.
Gaarne hierover Uw toelichting?


Programma ZORG:

19. Het College concludeert dat we op koers liggen met onze taakstelling voor zorg, maar tegelijkertijd is er volgens U sprake van groeiende tekorten op onze begroting.
Wij vragen ons hierbij af in hoeverre U hiervoor al een oplossing heeft bedacht of gaat U, om de begroting sluitend te krijgen, extra gelden lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, welke Bank zèlf inmiddels ook kampt met een relatief zeer gering eigen vermogen vergeleken met bijvoorbeeld de ING die vorig jaar volgens Elsevier Weekblad nog een eigen vermogen had van 53 miljard ?
Bent U als college overigens op de hoogte van de relatief zeer geringe solvabiliteit van de Bank Nederlandse Gemeenten en waarom kiest U niet de ING die over 53 miljard euro beschikt ?


PREVENTIEAGENDA:

20. U heeft het als College over het samenwerken aan een inclusieve stad waar nieuwe initiatieven getoetst zouden worden op de gevolgen voor de gezondheid en waar gewerkt dient te worden aan levensbestendig wonen voor met name onze ouderen. Met name diezelfde ouderen die ná WO-II Almelo, vaak zonder de huidige middelen en mogelijkheden, de weder-opbouw van Almelo hebben gerealiseerd van het huidige Almelo.
In hoeverre heeft U als College al nagedacht over lokale subsidies aan ouderen voor het realiseren van een fatsoenlijk levensbestendig wonen?

21. Dit laatste klemt des te meer omdat tussen 2020 en 2030 het aantal 75-plussers in Almelo met ongeveer 2400 toe neemt van 9.400 naar 11.800 personen. Hiervan woont 95,4% nog wèl zelfstandig, doch vaak alleen en met toenemende mobiliteits- en gezondheidsproblemen en tevens qua leeftijd verreweg de meest kwetsbare coronagroep is.
Heeft U als nagedacht over meer en een betere zorg voor onze ouderen ?


BLIJVERSLENING:


U heeft het over een zogeheten ‘blijverslening’ vanwege de vergrijzing in Almelo die een bijdrage kan leveren aan het verlagen van de zorgkosten. Uitgaande van dit feit zijn wij van mening dat het niet juist is om te spreken over een blijverslening, omdat deze niet alleen extra stress veroorzaakt voor onze hoogbejaarden, maar beter gesproken kan worden over een meer vriendelijk klinkende blijverssubsidie aan hoogbejaarden. Dit klemt des te meer omdat levensbestendig wonen in de praktijk immers veel goedkoper is dan verzorgd wonen in een verpleeghuis en zichzelf hiermee terugverdiend.
Bent U het als College hiermee eens ?


Onder dit zelfde taakveld heeft U het over en dan citeer ik ‘we gaan nog vóór de zomer 2020, ingaande 21 juni 2020) aan de slag met een meer digitale doorontwikkeling van preventieagenda samen met onze interne partners’ (einde citaat) De behandeling van deze perspectiefnota gaat volgens pagina 1 echter pas in op 30 juni a.s.
Wat is de reden van deze overschrijding?


BUITENHUISPROJECT:

23. Sinds 2019 doet Almelo mee aan een 2-jarige landelijke pilot waarbij jaarlijks 10 kinderen van ouders met psychische en/of verslavings- problemen worden opgevangen in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang of huiswerkbegeleiding. Hierdoor ontstaat rust in het gezin, wordt een kostbare uithuisplaatsing van het kind voorkomen en kunnen ouders een hulpverleningstraject ingaan. Deze preventieve inzet is ons inziens goedkoper dan maatwerktrajecten. Een plek in de kinderopvang kost nu jaarlijks 10.000 euro en een uithuisplaatsing kost een veelvoud daar van en varieert van 40.000 tot 100.000 euro, afhankelijk van de voorziening.
Dit lijkt ons een nuttige pilot, doch wij vragen ons af in hoeverre dit op grotere schaal in Almelo toegepast kan gaan starten zodat deze kinderen kansrijker worden in de samenleving ?


VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATERS:
U voorziet een lichte stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters en daardoor meer jongeren, die mede door de coronacrisis, een beroep zullen gaan doen op gemeentelijke voorzieningen.
Is het U bekend dat voortijdig school verlaten in strijd is met de leerplichtwet en ouders hiervoor beboet kunnen worden. In hoeveel gevallen zijn ouders hiervoor beboet ?


MAATSCHAPPELIJKE OPVANG (MO)

33. Voor de ontwikkeling van het aantal mensen dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang geldt de kanttekening dat maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld een coronarecessie) kunnen leiden tot meer dak- en thuislozen die Almelo moet opvangen.
In hoeverre is hiervan in Almelo sprake en om welke aantallen gaat dit ?


BETEKENIS VOOR DE TOEKOMST:

36. Het College voorziet een toename in het aantal thuiswonende kinderen, kwetsbare en dementerenden met bijkomende zorgvragen en veiligheids-risico’s. Daarnaast ziet U ook een te hoog aantal zorgvragen onder jeugdigen, waarbij deze zorgvragen ook steeds complexer van aard zijn. Dit klemt ook omdat Almelo structureel hoog scoort op de factoren die de kans op toenemende zorgvraag bepalen. Tevens voorziet U dat de corona-crisis dit mogelijk versterkt.
Op welke termijn kunt U getalsmatig aangeven in hoeverre deze aantallen afwijken van eerdere jaren en in hoeverre Almelo hierin afwijkt van regiogemeenten ?


SAMENVATTING:

37. Als college verwacht U dat het aantal faillissementen in Almelo gaat toenemen, de economische groei ombuigt naar een krimp en het aantal bijstandsgerechtigden stijgt.
Op welke termijn heeft U als College hierover actuele getallen, grafieken en data paraat voor alle gemeenteraadsleden?


TERUGBLIK:

38. In een terugblik wordt juichend terug geblikt op de periode toen er nog geen mondiale coronacrisis bestond in Almelo, Nederland en de rest van de wereld. Het lijkt ons dan ook niet gepast en irrelevant om te veel terug te grijpen naar cijfers uit het pré coronatijdperk van vóór maart 2020. Anno juni 2020 zitten we nu al maandenlang in een wereldwijd rampscenario en het lijkt ons veel nuttiger om na te denken over andere wensen en kansen voor de Almeloërs in een gezonde wereld.
Bent U het met ons eens dat een te lang stilstaan bij deze terugblik geen meerwaarde biedt voor Uw aangeboden perspectiefnota ?


NETTO BESPARING:

40. In de financiële taakstelling bijstand geeft U aan dat tussen 2019 en 2022 deze kosten kunnen verzesvoudigen van 250.000 naar zelfs 1.550.000 euro, terwijl in dezelfde taakvelden onder WSW en minimabeleid deze taakvelden stabiliseren op 400.000 en 1.088.000.
Kunt U een en ander verklaren waarom het ene taakveld meer dan verzesvoudigd is en de andere taakvelden stabiliseren?


BEPERKEN VAN DE INSTROOM IN DE BIJSTAND VAN ‘BUITEN’

45. Het College ziet een instroom van een aanzienlijke groep van ‘buiten’ Almelo door verhuizing en ook doordat statushouders binnenkomen die direct een beroep doen op een bijstandsuitkering. Door de nieuwe instroom komt de beoogde daling van ons bijstandsbestand onder druk te staan. Om structureel een daling is dit bijstandsbestand te realiseren is het nodig deze instroom van buiten onze gemeente te beperken.
Derhalve stellen wij U de volgende vraag:
Bent U bereid een nieuwe instroom van statushouders te heroverwegen of terug te verwijzen naar hun vroegere, wellicht wèl veilige, woonadres teneinde de snel toenemende rampspoed voor de eigen Almeloërs te verminderen?
Bent U bereid een extra raadsvergadering over deze situatie uit te schrijven voor de raadsfracties ?


TERUGBLIK:

46. Reeds nu. anno juni 2020 verwacht U in 2022 een toename te realiseren van 7.000 bezoekers ten opzichte van 2018. Het lijkt ons gezien de huidige rampspoed die Almelo èn Nederland sinds maart 2020 ten volle teistert met alle bekende, zeer ingrijpende gevolgen van dien, dit niet relevant is.
Bent U het als College hiermee eens ?


STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

47. Hetzelfde geldt voor het door U gewenste verdwijnen in 2022 van de leegstand aan o.a. het Marktplein, de Passage, Grotestraat, De Galerij en gebieden buiten het kernwinkelgebied.

WAAR STAAN WE NU:

50. Het is inderdaad verstandig over de situatie NU na te denken. Om het coronavirus in te dammen worden consumenten namelijk geacht zo veel mogelijk thuis te blijven, evenementen zijn voorlopig verboden en horecagelegenheden en culturele instellingen mogen sindsdien slechts ten dele open. Allerlei branches worden geconfronteerd met omzetdalingen tot zelfs 80% en het Retail Platform Overijssel verwacht dat 25% van de retailondernemers zelfs binnenkort failliet gaat. Dit alles is zeker niet om te juichen of te dromen, maar met beide bestuurlijke benen op de grond te blijven staan !
Bent U het als College hiermee eens?


PROGRAMMA VEILIGHEID:

51. Uit de CBS Veiligheidsmonitor 2019 blijkt dat de veiligheidsbeleving in Almelo een gunstig beeld en een opwaartse trend vertoont. Dit is echter schijn omdat het algemeen bekend is dat het overgrote deel van de aangiftes mèt bekende dader onbehandeld, vanwege onderbezetting, op de plank blijft liggen !
Bent U het als College eens dat het een kwalijk signaal is naar de slachtoffers dat hun aangifte op de plank blijft liggen ?

53. Het percentage inwoners dat in 2019 deelnam aan veiligheids- initiatieven is 43% (Bron: Burgerpanel 2019 Kennispunt) Er is nog geen extra inspanning gepleegd om het aantal buurtpreventie initiatieven uit te breiden.
Wat is hiervan volgens U de reden ?


Er zijn in Almelo twee extra fte BOA ‘op straat’ en een extra jurist veiligheid en handhaving ingezet voor ‘Quick Response’ bij meldingen en lik op stuk bestuursdwang bij overtredingen.
In hoeverre zijn de BOA’s inmiddels voldoende uitgerust met wapenstok en pepperspray ?


VEILIGHEIDSBELEVING:

55. De meer onzichtbare criminaliteit, de zogenaamde Hidden Impact Crimes, neemt juist toe; denk hierbij aan cybercrime, witwassen van crimineel verkregen vermogen, online drugsnetwerken, enz. (Bron: VNG veiligheidscijfers 2019 en CBS Veiligheidsmonitor 2019). In slechte tijden melden zich vaak louche partijen aan. Zo vreest de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dan ook dat malafide kredietverstrekkers extra actief worden vanwege de coronacrisis. Juist nu is de consument in Almelo kwetsbaar, want consumenten met financiële problemen zijn eerder wanhopig en staan dan meer open voor dubieuze handelingen zo verklaart de AFM bij monde van bestuursvoorzitter Laura van Geest. Ook de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) krijgt de laatste tijd via de tiplijn een grote hoeveelheid signalen binnen dat fraude in opkomst is. Verreweg de meeste tips gaan over oplichtingszaken met beschermingsmiddelen, waarbij grof geld wordt gevraagd voor niet bestaande mondkapjes, maar ook wordt misbruik gemaakt van de steunmaatregel voor zzp’ers. Bron: www.afm.nlen en FisCalert juni 2020.
Wat is momenteel het standpunt van het College en wat denkt zij te kunnen doen aan deze toename?


Door ambulantisering van de zorg neemt de druk op leefbaarheid en veiligheid in de buurt toe. Meest bekend is de problematiek van personen met geestelijk geïndiceerd verward gedrag. Het aantal meldingen van kwetsbare personen met verward gedrag in combinatie met (woon) overlast vertoont een forse toename.
Wat is momenteel het standpunt van het College en wat denkt zij te kunnen doen tegen deze toename?


PROGRAMMA DUURZAAMHEID:

57. Samenvatting: Er zou structureel meer aandacht zijn voor functioneel groen. Ik denk hierbij aan zonnepanelen op bushaltes waardoor tevens meer veiligheid ontstaat in de avonduren bij wachtenden. Voorts heeft het wellicht nut alle hoogbouw in Almelo te inventariseren en hierop zoveel mogelijk zonnepanelen te monteren zodat de energierekening voor de hieronder woonachtige huurders wellicht omlaag kan.
In hoeverre is het College bereid hierover na te denken?


De warmtevisie in Almelo is in concept gereed en Almelo wil begin 2021 bij het Rijk middelen voor een ‘proeftuin’ aanvragen voor het realiseren van een aardgasvrije wijk.
Is het college bekend dat de inwoners van de 8.000 woningen in de Utrechtse wijk Overvecht dit aardgasvrij maken van de wijken met succes hebben aangevochten bij de rechter en dat dit wellicht ook gevolgen kan hebben voor andere wijken elders in Nederland, zoals Almelo?

58. De beleving van de inwoners over Almelo als blauwgroene stad zou toegenomen zijn van 34% naar 61%.
Er is echter geen bron vermeld over deze cijfers. Kunt U deze alsnog toevoegen?

59. Almelo wenste een realisatie van 40 hectare zonnepark, dat is 400.000 m2, terwijl het energieprobleem eenvoudig is op te lossen via het koppelen van het Almelose gasnet aan het zeer nabijgelegen Duitse gasnet waardoor er tevens geen kapitaalvernietiging ontstaat door het verloren gaan van het kilometers lange ondergrondse gasnetwerk.
We hebben het dan nog niet gehad over het feit dat hiermee ook 400.000 m2 landbouwgrond verloren gaat aan onze eigen, vooralsnog betaalbare, voedselvoorziening. Gaarne hierover Uw standpunten en uitleg ?


Het is de bedoeling dat er in 2020 in Almelo 1.000 auto’s op elektriciteit of waterstof gaan rijden.
Niet alleen zijn elektrische auto’s qua aanschaf veel duurder dan een benzineauto, maar waarom overweegt het College niet de veel schonere en goedkopere LPG-auto aan te bevelen ?


CAMERA-HANDHAVINGSSYSTEEM:

61. Het College overweegt een camera-handhavingssysteem in de binnenstad aan te leggen. De praktijk leert echter dat overtreders tamelijk snel achter een cameralocatie komen en deze gaan vernielen of ontwijken. Wellicht is het te overwegen om vanuit het politiebureau te werken met drones die geruisloos en op grote hoogte functioneren als de extra ‘ogen’ voor de vaak onderbezette politie.
Gaarne Uw mening hierover ?


BEWONERSINITIATIEVEN EN SOCIALE SAMENHANG:

68. Op 1 augustus 2019 is een voormalig schoolgebouw, tegen marktprijs, verkocht aan een bewonersinitiatief.
Hierbij vragen wij ons af er nog sprake was van de gebruikelijke NHG-garantie van de gemeente Almelo waardoor de bewoners een extra aantrekkelijke renteconditie konden afspreken bij de bank ?
Gaarne hierop Uw reactie ?


Men is voornemens vóór 2030 het Nieuwstraatkwartier aardgasvrij te maken.
Realiseert het College zich hierbij dat hierdoor enorme kapitaalvernietiging ontstaat vanwege het buiten werking stellen van het kilometers lange ondergrondse aardgasnetwerk, terwijl er in het zeer nabijgelegen Duitsland onbeperkt en zeer betaalbaar aardgas verkregen kan worden?


AANSCHERPEN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN IN HET NIEUWSTRAAT-KWARTIER:

70. In de Witvoetenstraat en Gravenstraat overweegt de woningbouw- corporatie ‘Beter Wonen’ woningen te slopen en nieuwe te bouwen. Wellicht zijn deze ‘sloopwoningen’ ooit voor een zeer lage prijs aangekocht, thans nog in redelijke staat en wellicht onder redelijke voorwaarden te verhuren aan Almeloërs met een urgentieverklaring ?
Wat is hierover het standpunt van het College?


GELIJKE ONDERWIJSKANSEN:

74. Het percentage kinderen met een onderwijsachterstand in Almelo ligt met 23% ernstig boven het landelijk gemiddelde van 15%. Door de coronacrisis kan verschil in de uitgangspositie worden versterkt. Daarom is het van belang dat kinderen gelijke onderwijskansen gaan krijgen.
Want denkt het College hieraan te doen ?


PROGRAMMA ECONOMIE EN PARTICIPATIE:

75. Het Centraal Planbureau (CPB) schetste in maart 2020 vier economische scenario’s. In het eerste scenario, zou de Twentse werkloosheid op maximaal 4,5% komen. In het tweede en derde scenario wordt de Twentse economie sterker getroffen dan de Nederlandse economie, met name omdat in Twente de industrie en bouw oververtegen-woordigd zijn. In deze beide scenario’s, waarbij contact beperkende maat-regelen zoals de 1,5 meter samenleving, loopt de werkloosheid ernstig op, respectievelijk naar maximaal 5,5%. Een vierde scenario waarbij de maatregelen uiteindelijk 12 maanden duren, laat zelfs een werkloosheids-percentage zien van tussen de 9,4% en 9,6%. De situatie van het tweede scenario is op dit moment van toepassing voor Twente/Almelo.
Nu even een gewetensvraag aan het College vanuit Uw kennis en kunde over de lokale politiek: Welk scenario schat U persoonlijk in voor Almelo ?

TIJDELIJKE TOENAME BIJSTANDSAANVRAGEN:

76. In Almelo nam het aantal WW-uitkeringen in de maand maart immers al toe met 6% ten opzichte van Twente met 5,2%. Dit ondanks de door de landelijke gefaciliteerde NOW-regeling.
Heeft U als College een verklaring voor deze verschillen tussen Almelo en Twente ?


STERKE INSTROOM EN VERTRAAGDE UITSTROOM BIJSTANDS-GERECHTIGDEN EN BIJZONDERE BIJSTAND ZELFSTANDIGEN:

77. De verwachting is dat de ‘intelligente’ lockdown zal resulteren in een toenemende en een vertragende uitstroom.
Bent U als College van mening dat ‘makkelijk’ verkregen inkomsten uit allerlei overheidssubsidies juist gemakzucht bij kleine ondernemers in de hand werkt en hierdoor de vereiste uitstroom vertraging gaat ondervinden, dus dat ‘het middel erger is dan de kwaal’?


ECONOMISCH PROFIEL ALMELO: DIVERSITEIT BIEDT BUFFERS:

78. Bedrijven die actief zijn in de medische en hightech sector zijn nu onderscheidend: bijvoorbeeld Urenco (levert materiaal aan de medische sector), Panalytical (röntgenapparatuur) VDL en Benchmark.
Is het U bekend als College dat er bij VDL recent een relatiebreuk heeft plaatsgevonden met het Duitse BMW waardoor er bij VDL zeer grote productieproblemen zijn ontstaan en feitelijk niet meer in deze positief onderscheidende groep bedrijven thuis hoort ?


Voor vele zelfstandigen zijn de inkomsten weg gevallen. Dit laatste blijkt ook uit de bijna 1.300 aanvragen uit Almelo voor de TOZO door voor-namelijk kleine zelfstandigen. Hiervan betreft het zelfs 360 bedrijven met ‘broodnood’, oftewel ondernemers die geen enkele buffer hebben om een inkomstenval op te vangen.
Bent U het als College met ons eens dat er intensiever moet worden samengewerkt met de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en bedrijfsverenigingen bedrijfsvereniging ter voorkoming van plotselinge
‘broodnood’ bij kleine zelfstandigen ?

VRAAGUITVAL OP KORTE TERMIJN VERSNELLING VAN DE LEEGSTAND:

80. De onlineomzet was, vanwege de anderhalve meter samenleving van Rutte, reeds in maart 2020 bijna 29% hoger dan een jaar eerder. De groei was nog nooit zo groot. Dit brengt ook op de langere termijn winkels en horecabedrijven aan het wankelen door een gebrek aan inkomen. Hierdoor zullen nog meer ‘gaten’ vallen in de binnenstad een herhaling van een situatie in 2010 toen Almelo ook al landelijk zeer kwalijk bekend werd door de grote hoeveelheid leegstand en bijbehorende onveiligheid-gevoelens bij de winkelende Almeloërs.
In hoeverre vreest U als College een herhaling van de situatie uit 2010 ?


TRANSFORMATIE OMHOOG EN ACTIEF SANEREN:


Het tempo van transformatie van winkels, zou volgens het College omhoog moeten. Het is echter de vraag in hoeverre winkels, mede vanwege de hoge boekwaardes van winkels, rendabel getransformeerd zouden kunnen naar betaalbare woonruimtes, want dan zal er flink afgeschreven moeten worden op de boekwaardes.
In hoeverre heeft het College hier al ideeën over, ter voorkoming van leegstand en hieruit voortvloeiende onveiligheidsgevoelen in de binnenstad ?


PROGRAMMA VEILIGHEID:

82. Uit de gegevens en maandcijfers van de Almelose politie blijkt dat het lokale criminaliteitsbeeld in Almelo niet is verslechterd, net zoals de landelijke trend. Wel zien we meer overlast in de openbare ruimte van hangjongeren en meldingen over personen met verward gedrag. Wel is er een toename van cybercriminaliteit en oplichting via sociale media.


DE OMGEVINGSVISIE:

85. Het SCP waarschuwt voor een vergroting van de tweedeling in de maatschappij, waardoor er meer onderlinge irritatie is en polarisatie in onze steeds meer multiculturele samenleving nadrukkelijker wordt.
Wat denkt het College hiertegen te kunnen doen ?


VERTROUWEN:

86. In tijden van, helaas voortdurende onzekerheid over onze toekomst, dragen ertoe bij dat mensen steeds meer hun vertrouwen in de lokale overheid gaan verliezen, met name in de sociaal en economisch zwakkere wijken, waar mensen steeds harder geconfronteerd worden met dalende inkomens door werkloosheid.

Is er volgens het College ook sprake van een dalend vertrouwen in de lokale overheid ?

TOENEMENDE WEERSTAND TEGEN CORONAWET:


De Tijdelijke Wet Covid-19 moet er niet komen, vindt een grote meerderheid (85%) van de 10.492 deelnemers aan de Stelling van de Dag. Het kabinet wil echter dat deze zogeheten ‘coronawet’ al op 1 juli aanstaande in werking treedt. Bron: Telegraaf d.d. 12 juni 2020
Wat is de mening van het College over het feit dat maar liefst 85% tegen de coronawet is ?

GEMEENTEN FINANCIEEL KLEM DOOR PANDEMIE:


Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten bij lenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en de uitgaven flink gestegen. Bron: Algemeen Dagblad d.d. 11-6-2020.
In hoeverre behoort Almelo ook tot die tientallen gemeenten die inmiddels klem zitten ?


NIET EINDELOOS DOORWERKEN:


Volgens demograaf Jan Latten heeft de coronacrisis gevolgen voor de levensverwachting waardoor de AOW-leeftijd niet hoeft te stijgen. Terecht, vindt een overgrote meerderheid van de 11.565 deelnemers aan de Stelling van de dag. Bron: Telegraaf 11 juni 2020.
Bent U het als college ook eens met de gevolgen van de coronacrisis waardoor de AOW-leeftijd niet hoeft te stijgen ?


UITGESTELDE ZORGVRAAG:

90. In de afgelopen periode vanaf maart 2020 is de reguliere zorgvraag, mede door onzekerheid over onze toekomst, sterk afgenomen, waardoor de problematiek verergert en zelfs kan escaleren, waardoor er op termijn juist dure intensieve zorg nodig zal zijn.
Bent U het als college eens met de risico’s van een sterk afgenomen zorgvraag waar er op termijn juist dure intensieve zorg nodig zal zijn?


MAATSCHAPPELIJKE ONRUST:


Hierdoor is er ook al sprake van minder veiligheid in de Almelose wijken en wordt er meer overlast gesignaleerd van met name de thuiszittende, voorheen schoolgaande jeugd.
In hoeverre is er extra inzet van de Almelose politie of BOA’s mogelijk ?


BEDRIJFSVOERING:

91. Vanwege de coronacrisis zijn gemeenteambtenaren massaal gaan thuiswerken of mogelijk zelfs een vervroegde vakantie in eigen land gaan vieren. De werklocatie in eigen huis is natuurlijk veel goedkoper dan in het vele miljoenen kostende gemeentehuis. De lege ruimtes in het zeer prestigieuze gemeentehuis zouden dan ook een geheel andere bestemming kunnen krijgen. Bovendien doen thuiswerkende ambtenaren in dat geval minder een beroep gaan doen op gesubsidieerde kinderopvang en is hun werkruimte wellicht ook nog fiscaal aftrekbaar.
In hoeverre is het College bereid te overwegen om aanzienlijke delen van het zeer prestigieuze gemeentehuis een andere bestemming te geven door verhuur ?
__________________________________________________________________________________

VERSTREKTE LENINGEN EN GARANTSTELLINGEN
De gemeente Almelo heeft aan diverse partijen voor 30 miljoen aan geldleningen en 494 miljoen euro aan garantstellingen verstrekt.
In hoeverre is de gemeente Almelo in het verleden aansprakelijk gesteld vanwege deze 494 miljoen aan garantstellingen en hoeveel heeft de gemeente uiteindelijk als oninbaar moeten afboeken?


DERVING VAN DIVERSE INKOMSTEN:

92. Voor een aantal leges en belastingen is een afname te zien zoals toeristenbelasting en parkeergelden hetgeen een logisch gevolg is van de coronacrisis.
Kan het college al een indicatie geven over hoeveel die afname mogelijk gaat worden voor heel 2020 ?


Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.