Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo over de programmabegroting 2021
Categories: Zonder rubriek

Stadhuis Almelo

54. Komt Almelo in 2022 beter uit met de Rijksmiddelen, zoals WMO en Jeugdzorg?

67. Bij het benoemen van het omgevingsplan worden ons inziens teveel afkortingen genoemd zoals DSO, GO en KCC zonder dat er enige uitleg gegeven wordt aan de betekenis, hetgeen de leesbaarheid verslechterd, met name voor ouderen. Wat is hiervan de reden?

68.  Voor het programma ‘omgevingswet’ was aanvankelijk 696.000 gereserveerd, doch in de praktijk bleek dit uiteindelijk in 2019 circa 330.000 te kosten, dus bleek er 366.000 teveel gereserveerd te zijn. Wat was de reden van deze overschrijding, met name omdat er in 2019 geen enkele reden was voor een coronarisico ?  

69.  Personeelszaken verwacht in 2021 aanzienlijk tekort te schieten met de werving van 3,6% extra personeel. Wat deze 3,6% de belastingbetaler uiteindelijk gaat kosten, is echter niet vermeld. Dit is niet informatief en wat is hiervan de reden?  

ALGEMENE UITKERINGEN EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS:
Voor 2020 is hiervoor bestemd 171,3 miljoen voor de gemeente Almelo, voor 2021 wordt rekening gehouden met 173,7 miljoen. Dit terwijl er nog steeds een landelijke discussie gaande is over het feit in hoeverre Almelo wel of niet gekort gaat worden vanwege de discussie over de herijking en hoogte van de bedragen voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, zoals Almelo.
Bent U het met ons eens dat de genoemde 173,7 miljoen euro een voorbarige stellingname is ?  

73.  De hogere lasten in 2021 op dit taakveld worden met name verklaard door de bijstelling van de salarissen en sociale lasten op basis van de verwachte loonontwikkeling en de CAO voor gemeenteambtenaren. Er wordt echter met geen woord gerept over de inhuurkosten van externen. Alleen een percentage van 3,6% wordt op pagina 72 genoemd zonder vermelding van concrete bedragen. Wat is hiervan de reden?  

75.  Het huurcontract met COA inzake voormalig Huize Alexandra wordt per 30 juni 2021 beëindigd. Dit resulteert in een daling van de jaarlijkse huuropbrengsten van 265.000 euro. Heeft deze beëindiging van het huurcontract te maken met het feit dat er vanwege corona in het 2e kwartaal van 2020 72% minder migranten asiel heeft gevraagd ?

 
77.  Onder punt 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen wordt het verschil bij de baten veroorzaakt door een actualisatie van de aan “IGM” en Heracles door verstrekte geldleningen. Wie of wat IGM is, wordt echter niet vermeld. Wat is hiervan de reden ? Ook een splitsing van bedragen ter zake ontbreekt ?

 1. Zowel qua absoluut schoolverzuim, relatief verzuim en voortijdige schoolverlaters VO en MBO zijn over 2018 en 2019 helemaal geen percentages of aantallen verstrekt. Derhalve stellen wij U de volgende vragen:
  Waarom zijn er bij absoluut schoolverzuim zowel over 2018 als 2019 geen percentages alsmede aantallen vermeld in deze indicator ?
  Waarom zijn er bij relatief verzuim over 2019 geen percentages vermeld?
  Waarom zijn er bij voortijdige schoolverlaters VO en MBO geen percentages aantallen vermeld ?
  In welke aantallen zijn er door handhavers bekeuringen opgelegd vanwege het niet nakomen van de leerplichtwet
 1. PERCENTAGE NIET-SPORTERS:
  Het percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder wordt over jaren 2017, 2018 en 2019 niet vermeld.
  Wat is hiervan de reden?
 2. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE:
  Waarom zijn bij Sportbeleid en activering, Musea en Cultureel erfgoed de baten over 2019 onvermeld gebleven ?
 3. INDICATOR JONGEREN:
  Waarom zijn er bij jongeren met een delict voor de rechter, kinderen in uitkeringsgezin en werkloze jongeren over 2019 geen aantallen of percentages vermeld ?
 4. INDICATOR RESTAFVAL EN HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT:
  Waarom zijn er bij beide taakvelden over 2019 geen aantallen of percentages vermeld ?
 5. ALGEMENE UITKERINGEN EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS:
  In deze indicator wordt over 2021 een uitkering van Rijksoverheid verwacht van ruim 173,5 miljoen terwijl deze nog helemaal niet definitief is vastgesteld door de Rijksoverheid. Dit mede vanwege de landelijke herijking discussie over deze uitkeringen aan 355 lokale overheden?
  Bent U het met ons eens dat dit een niet-correcte voorstelling van zaken is ? Zo ja, bent U bereid om deze informatie te verbeteren ter voorkoming van een verkeerde voorstelling van zaken en verkeerde indrukken bij lokale overheden?
 6. HERVORMING LOKAAL BELASTINGGEBIED:
  In de komende periode zal de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak gaan met de leden. Teneinde, mede op basis van de herijking, de koers uit te zetten voor een kleinere financiële afhankelijkheid van het Rijk.
  Hierover stellen wij U de volgende vragen:
  Is het U bekend dat vanwege de heersende coronapandemie er enorme financiële tekorten zijn ontstaan bij de meeste lokale overheden?
  Zo ja, wat is dan de reden dat U desalniettemin een nòg kleinere afhankelijkheid van de landelijke Rijksoverheid wil voorstellen in de wetenschap dat het merendeel van de 355 lokale overheden sinds maart 2020 in nog ‘zwaarder coronaweer’ terecht is gekomen ?

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.