Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen aan college B&W Almelo over 5G zendmasten
Categories: Zonder rubriek

5G zendmast Foto: Hans van der Burg

Aan de fractie Partij Vrij Almelo, ter attentie van de heer De Olde

Behandeld door H. Stegehuis 19 januari 2021

Onderwerp: antwoord op vragen inzake 5G

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 28 december jongstleden stelt u een aantal vragen over 5G in Almelo. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

De Partij Vríj Almelo vraagt zich af welk beleid het college hanteert in Almelo inzake 5G zendmasten ter voorkoming van gezondheidsrisico’s door Elektro Magnetische Velden.

Antwoord:

De verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van 5G zijn beperkt. Wij volgen het Nationaal Antennebeleid en conformeren ons aan het Antenneconvenant dat de VNG met de mobiele netwerkoperators heeft gesloten. Hierin zijn regels opgenomen met betrekking tot de plaatsing
van antennes en handhaving van de gezondheidsaspecten van 5G.

Tevens stelt de gemeente Almelo momenteel een ruimtelijk-technisch Beoordelingskader voor de plaatsing van 5G-antennes op, als lokale
aanvulling op het Antenneconvenant. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afstand tussen antennes en gevoelige bestemmingen zoals woningen.

Zie: https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/informatie-voor-gemeenten

Vraag 2.


Zijn er al meerdere 5G zendmasten geplaatst in Almelo en zo ja waar?”

Antwoord:

Neen, er zijn recent geen nieuwe zendmasten geplaatst, wel worden bestaande zendmasten gebruikt voor het installeren van 5G-antennes. Informatie over deze zendmasten in Almelo kunt u vinden op:

https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern

Vraag 3.


Zijn er al toestemmingsbesluiten voor 5G zendmasten in Almelo en buiten Almelo op 650 meter afstand of minder van de buitenkant van de gemeentegrens genomen dan wel aangevraagd? Zo ja, welke data was dat en op welke wijze zijn omwonenden op de meeste passende wijze daarover geïnformeerd?”

Antwoord:

Er is recent een aanvraag ingediend voor een nieuwe zendmast op een industrieterrein aan noordkant van Almelo. Indien deze aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan zal de omgevingsvergunning wettelijk moeten worden verleend. Zodra het Almelose Beoordelingskader is vastgesteld —uiterlijk in maart 2021 -moeten aanvragen daar ook aan worden getoetst, alsmede aan het nationale antennebeleid en het Antenneconvenant.

Vraag 4.


Zijn er 5G zendmasten geplaatst op minder 650 meter afstand van inwoners van Almelo. Zo ja waar?”

Antwoord:

Er staan op dit moment een 19-tal zendmasten met 5G in Almelo, dit zijn bestaande 4G masten die nu ook gebruikt worden voor 5G. Enkele zendmasten staan op of bij bedrijventerreinen, het merendeel staat in of nabij woonwijken op minder dan 650 meter afstand van woningen.
Ons antwoord bij vraag 5 sluit hier op aan.

Vraag 5.


Welke minimale afstandseisen tussen een G5 zendmast en inwoners van Almelo hanteert het colege en kunt u de raad híerover meer uitleg geven hoe het gezondheidsrisíco in relatie met de Almelose 5G zendmasten in elkaar steekt. En welke garantie het college geeft dat gezondheidsrisico’s zich hier zullen voordoen bij inwoners van de gemeente Almelo bij 5G zendmasten.


Antwoord:

Het Agentschap Telecom doet voortdurend metingen met betrekking tot veldsterktes en is belast met de handhaving van de blootstellingslimieten. Gelet op de spreiding van de bestaande (hoge) zendmasten over Almelo (nodig voor 4G-dekking) valt heel Almelo onder het bereik hiervan. Dit geldt
straks ook voor 5G. Voor 5G zijn —behalve de grote zendmasten -echter ook nog meerdere kleine antennes nodig, de zogenaamde “Small Cells”.

Hierbij is het van belang dat er afstand wordt gehouden tussen antennes en gevoelige bestemmingen/woningen. Dat gaan we regelen in ons Beoordelingskader 5G. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de informatie van de Rijksoverheid in de bijgevoegde factsheet “Verschillen tussen 4G en 5G, antwoorden op veel gestelde vragen”

https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes

Vraag 6.


De blootstellingslimieten variëren dan tussen de 39 V/m en 67 V/m.
Zijn er inwoners van Almelo die b/ootgesteld worden aan waarden die liggen tussen de 0,5 en de 39 V/m? Zo ja, welke adressen en of straten betreft het?

Antwoord:

Uit de hierboven vermelde factsheet blijkt dat de hoogst gemeten veldsterktes in de periode 2006 – 2019 in kaart zijn gebracht door het Agentschap Telecom. Uit de analyse blijkt dat de elektromagnetische veldsterkte stabiel laag is. In de periode 2006 – 2019 is de veldsterkte gemiddeld slechts gering toegenomen. De internationaal vastgestelde limieten voor antennes voor mobiele communicatie lopen op tot 61 V/m.

Het lichaam mag niet worden blootgesteld aan hogere veldsterktes dan deze limiet. Er is daarbij rekening gehouden met kwetsbare groepen zoals, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken. Deze maximale blootstellingslimiet van 61 V/m is een factor 50 lager dan de maximale grenswaarde, dat wil zeggen de internationaal vastgestelde waarde waarboven gezondheidsrisico’s kunnen optreden.

De gemeten waarden van antennes voor mobiele communicatie in Nederland liggen allemaal onder die blootstellingslimiet en zijn dan vaak nog 10 keer lager. Voor de totale blootstelling aan elektromagnetische velden geldt dat ook in Almelo de blootstellingslimieten niet mogen worden overschreden.

Zo gauw ons lokale Beoordelingskader 5G gereed is komen wij met een informerende brief naar de raad.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders yin Almelo,
de secretaris, de burgemeester,
F. van Ardenne. J.Gerritsen

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.