Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Analyse Partij Vrij Almelo van de perspectiefnota 2021
Categories: Zonder rubriek

De Perspectiefnota beslaat dit jaar 49 bladzijden. Wij zullen een aantal punten in deze nota gaan analyseren:

CORONA vergroot kwetsbaarheden en ongelijkheid. Sinds de coronacrisis in 2020 is bijvoorbeeld 9% van de jongeren meer bang, voelt 13% van de jongeren zich meer depressief, heeft 26% van de jongeren meer stress en stijgt het aantal jongeren dat soms of vaak eenzaam is van 18% in 2019 naar 26% in 2020. Veel jeugd zit op randje van burn-out. Jongeren dreigen massaal uit te vallen door psychische problemen. Meer dan 80% zit tegen een burn-out aan, blijkt uit nieuw onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) en sloeg dan ook groot alarm volgens een publicatie van het Algemeen Dagblad op 6-2-2021. Van de 75+ers voelt 55% zich eenzaam, waarvan 11% ernstig eenzaam. Het is overigens opmerkelijk dat volgens de bron CBS 29-1-2021 op de 73.107 inwoners van Almelo er 19.241 ofwel 23,5%, een migratie-achtergrond heeft. Met name onder migranten zouden er bovendien relatief veel meer met corona besmet zijn of besmet zijn geweest dan autochtonen in Almelo.


HERIJKING GEMEENTEFONDS: Het effect van de landelijke verkiezingen is echter nog steeds niet volledig helder: er is o.a. nog slechts ten dele duidelijkheid over de herziening van het zorgstelsel en de financiering, zoals de herijking van het gemeentefonds, waarbij kleinere gemeenten, zoals Almelo, zouden moeten gaan inleveren voor nòg meer inwonertal gerelateerde subsidie aan armoedemagneten zoals de 4 grootste gemeenten van Nederland.

BESTUURLIJKE KRONKEL: Dezelfde gemeenten die echter zeer hoog scoren qua vluchtende jonge gezinnen naar buiten de randstad, krimpen getalsmatig dus. In dit geval zouden krimpende gemeentes zoals Amsterdam qua inwonertal juist minder recht hebben op de inwonertal gerelateerde uitkering uit het Gemeentefonds en groeigemeentes zoals Almelo juist méér uitkering uit het gemeentefonds ! Vooralsnog moet Almelo vanaf 2022 jaarlijks 240.000 euro inleveren.

ZORG EN HULPVERLENING: Ook dreigt er nog altijd een tekort aan medewerkers in de zorg en hulpverlening. Wellicht is het een idee als Almelo in overleg treedt met het Ministerie van Defensie in hoeverre het mogelijk is dat beroepsmilitairen, met een geneeskundige achtergrond, beschikbaar zijn, om bijstand te gaan verlenen in de nog altijd overvolle IC’s in Almelo ?

TANDARTSTEKORT: Niet alleen Corona is een plaag voor de Almeloërs, maar ook zijn er toenemende zorgen over het tandartstekort, aldus een onderzoek van ABN Amro. Verontrustend vindt 82% van de 5032 stellingdeelnemers in de Telegraaf van 20-5-2021. Er moeten dan ook snel meer opleidingsplekken komen in de regio Twente. Het tandartsentekort zal immers verder oplopen, vooral omdat er meer tandartsen met pensioen gaan dan dat er studenten tandheelkunde afstuderen. De politiek, ook in Almelo, kan hier iets aan doen door meer opleidingsplekken voor toekomstige tandartsen beschikbaar te stellen. Waarom houdt het kabinet vast aan landelijk slechts 210 opleidings-plekken ?

VRIJWILLIGERSWERK: In hoeverre zijn er mogelijkheden dat Almeloërs, zonder beperkingen, kunnen gaan functioneren als steun en toeverlaat voor Almeloërs mèt beperkingen. Als dit via een officiële stichting of vereniging gaat met een ANBI-status is vrijwilligerswerk tot 1750 euro per jaar immers belastingvrij en wellicht een steuntje in de rug voor meer koopkracht bij de Almeloër èn lokale economie. Geef daar als lokale overheid dan ook veel meer bekendheid aan !

REGIONALE ECONOMIE: Het is overigens opmerkelijk dat in de regio Twente, w.o. Almelo ressorteert, er een groeiende vraag is naar bedrijvenkavels. Wellicht is dit een rechtstreeks gevolg dat steeds meer mensen de steeds duurdere en overvolle randstad ontvluchten!

WINKELAANBOD: Door corona ontstaat er, vanwege de vele opgelegde beperkingen, veel meer behoefte aan ‘digitaal’ dan aan ‘fysiek’ winkelen. Door het digitale thuiswerken ontstaat er dan ook ook meer vraag naar flexibele, kleinere kantoorunits nabij binnenstad en station.

WERKGELEGENHEID: In Almelo zijn meer banen dan er beroeps-bevolking is, waardoor er, wellicht onnodig, relatief meer bijstandsgerechtigden zijn dan in andere gemeenten met dezelfde grootteklasse. Wellicht dat er van gemeentewege veel meer overleg moet komen tussen gemeentelijke arbeidsconsulenten en bijstandsgerechtigden of bij- of omscholing wellicht een oplossing voor hen is?

BEDRIJFSVESTIGING: Het aantal bedrijven in de binnenstad is in 2019 licht toegenomen met 3%. Op 1 januari van dit jaar telde onze gemeente 390 winkels. Dat is weer een daling van 0,8 procent ten opzichte van 1 januari 2020.

GEVOLGEN LOCKDOWNS: Door de opvolgende pandemieën in 2020 èn 2021 raken steeds meer Almeloërs in een sociaal isolement en is er dientengevolge ook minder interesse in het culturele aanbod in Almelo, waardoor ook deze sector, ondanks subsidies, verliesgevend is gebleken.

LEEGSTAND IN DE BINNENSTAD: Steeds meer ondernemers kiezen voor transformatie van winkels in woningen. En omdat er minder gewinkeld wordt, is er ook minder parkeerruimte beschikbaar. Gesubsidieerd openbaar vervoer en de fiets zou hierin kunnen voorzien.

VEILIGHEID: Door meer focus te leggen op de bestrijding van drugscriminaliteit is deze geneigd zich te verplaatsen naar het buitengebied, hetgeen weer een ‘waterbedeffect’ veroorzaakt bij buurgemeenten. Ook zien we veel meer opkomst in de ontwikkeling van synthetische drugs. Wellicht is het een idee, als in overleg met buurgemeenten, veel meer inzet komt van wijkagenten als extra ‘ogen en oren van’ en voor de wijkbewoners zodat bepaalde signalen sneller en effectiever opgepakt kunnen worden, en de burger zich weer veiliger gaat voelen in de eigen woonwijk.
Het grootste risico in de coronacrisis is dat financieel noodlijdende bedrijven minder weerbaar zijn tegen ondermijnende criminaliteit zoals geld wit wassen of als uitvalsbasis voor criminele activiteiten.

JEUGD EN VEILIGHEID: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar diezelfde jeugd is met name tijdens corona en haar vele lockdowns kwetsbaar en gevoelig voor criminele invloeden van buitenaf en meer jongeren bezig zijn met het ontdekken van zichzelf. Bovendien vallen jongeren, jonger dan 18 jaar minder onder het strafrecht en meer onder verantwoordelijkheid van de ouders. Dit klemt mede omdat dit in de 1e en de laatste plaats een taak van de ouders is en niet van de (landelijke) overheid die jaarlijks 1,8 miljard gemeenschapsgeld in jeugdzorg investeert. Desalniettemin dreigde op 23 mei jl. in het medium ‘Binnen- lands Bestuur’ VNG-voorzitter Jan van Zanen dat gemeenten dan maar dit soort taken terug zouden moeten geven aan de Rijksoverheid als het kabinet niet vlot met structureel geld over de brug zou moeten komen. Dit wanneer de commissie van wijzen in de lopende arbitrageprocedure positief besluit over een structurele verhoging van het jeugdbudget voor gemeenten, zo verklaarde VNG-voorzitter Jan van Zanen in het programma Buitenhof.

RADICALISERING EN POLARISATIE: In de afgelopen 10 jaar zijn, ondanks of dankzij, Rutte de tegenstellingen tussen groepen, zoals standpunten over de aanpak van corona, wel of niet vaccineren, Black Lives Matter, Zwarte Piet discussie, de boerenprotesten alleen maar toegenomen en is ondertussen het gevallen kabinet nog altijd demissionair zodat belangrijke besluiten over nationale of lokale kwesties extra lang blijven liggen en uiteindelijk kunnen leiden tot een bedreiging voor de veiligheid, integriteit en geloofwaardigheid van Nederland waaronder Almelo.

KLIMAATVERANDERING is een feitelijke ontkenning van oorzaken. Het klimaat veranderd immers nooit. Hooguit eenmaal in duizenden jaren dat de wereld enkele procenten iets kouder of warmer werd waardoor ooit onder andere enkele pre historische diersoorten zoals dinosaurussen verdwenen. Het leefklimaat verslechterd overigens wèl doordat Nederland, op de ministaatjes Monaco en San Marino ná, het meeste overbevolkte landje van Europa werd en wereldwijd zelfs tot de top tien behoort. Het meest overbevolkt en onleefbaar in Nederland is de Randstad waaronder met name Amsterdam die landelijk op 1 staat van 352 gemeenten qua vluchtende jonge gezinnen en ter vergelijking: Utrecht staat overigens op 2. Vluchten kan nog wel, naar buiten de Randstad voor zolang de snel stijgende koopprijzen het daar nog toelaten. In 2020 hebben per saldo bijna 13.000 personen de Randstad verlaten. De Trek naar andere delen van Nederland is reeds sinds 2017 op gang gekomen. De neiging om te vertrekken naar de provincie is het sterkst bij zestigplussers. Van de in de Randstad wonende zestigers die in 2020 verhuisden vertrok 18% naar buiten de Randstad, waaronder Twente. Grenzen dicht kan ook niet meer, sinds het, zonder onze tussenkomst (!), afgesloten open grenzen Verdrag van Schengen in 1985. Bron: Telegraaf 24-2-2021.

DUURZAME ENERGIE: Dit heeft ook de aandacht voor zon op grote- en kleine daken in Almelo. Op dit moment staat de energieteller op 35 megawatt via circa 35 hectare grote daken en 18 hectare op kleine daken. Op zich zijn dit nuttige ontwikkelingen mits we uiteraard minstens 160 zonuren per jaar halen, ook in Almelo.
Het idee van meerdere zonneparken dan die aan de Aadijk lijkt ons echter in de 1e plaats een aanslag op de broodwinning van onze Almelose boeren en in de 2e plaats komt hierdoor onze betaalbare voedselvoorziening nog verder in het gedrang.

RUSSISCH GAS STAP DICHTERBIJ, OOK VOOR ALMELO. Zo kopte het Algemeen Dagblad paginagroot op 21 mei jl. dat de ruzie over de omstreden gaspijplijn die aangelegd wordt tussen Rusland en Europa, enigszins is gesust. De Verenigde Staten, tot voor kort mordicus tegen de verbinding vanwege de connectie met Poetin, zien nú af van verdere sancties tegen de Duitse toezichthouder van het consortium dat Nord Stream 2 aanlegt. Bijkomend voordeel voor Nederland is dat we ons ondergrondse gasnet van vele tienduizenden kilometers dus vele miljarden in tact laten en ook de Oost-Groningers verder met rust gelaten kunnen worden en wellicht eindelijk veel meer kans maken op een wèl ruimhartige vergoeding door de NAM vanwege boorschade aan hun woningen.

GASLOOS IS NU BRUG TE VER: Een overgrote meerderheid van 95% van 14.073 stellingdeelnemers van de Stelling van de dag van de Telegraaf vindt het een slecht plan om ‘van het gas af’ te gaan. Terwijl ons land veel subsidie investeert om huishoudens te stimuleren geen gas meer te gebruiken, wil ‘Europa’ daarentegen gas aanmerken als wèl ‘duurzame brandstof’.

KLIMAAT IN TWENTE GEBAAT BIJ BOUW KLEINE KERNCENTRALE: De regio Twente en Almelo kunnen een stevige slag maken in de strijd tegen klimaatverandering met een in serie vervaardigde mini-kerncentrale met een capaciteit tot 300 Mega Watt. Volgens Europarlementariër Tom Berendsen kan er sneller, dus goedkoper gebouwd worden dan de klassieke monsters die we nu kennen. In Frankrijk komt 90% van alle elektriciteit van kernenergie. Van alle zogenaamde groene energie in Nederland (6% totaal) is 1% zon, 2% wind, en 4% bestaat uit verbranden van bossen. Inmiddels is volgens Kieskompas de helft van alle jongeren vóór kernenergie, een kwart van de aanhang van GroenLinks is voor nieuwe centrales, een derde van het congres van D66 stemde voor (Zelfs de milieubeweging, normaal fel anti-kernenergie, lijkt genuanceerder te denken. Bron: A.D. 29-4-2021 en 29-1-2021.

WERKLOOSHEID: loopt landelijk op tot 5% van de beroepsbevolking rond de jaarwisseling 2021-2022, om vervolgens, als we niet meer verrast worden met nieuwe pandemieën, af zal nemen tot 4,5%. Voor Twente verwacht Kennispunt Twente het werkloosheidspercentage voor 2021 tussen de 4,1 en 4,5% waarmee de Twentse werkloosheid waarschijnlijk voor het 3e jaar onder het Nederlandse gemiddelde blijft.

BEVAARBAAR MAKEN KANAAL ALMELO-NORDHORN: Het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn gaat vanaf 2022 jaarlijks oplopend met 8 miljoen tot ruim 329 miljoen in 2029. Daar komt vanaf 2025 nog eens 55,4 miljoen bij voor jaarlijks onderhoud. Kortom een totaal van ruim 384 miljoen in 2029. Waar dit relevante bedrag vandaan gaat komen wordt echter niet vermeld in deze perspectiefnota ?
KLIMAATADAPTATIE: Teneinde 32.714 huishoudens, bedrijven en corporaties te ‘ontstenen’ en daken af koppelen in 12 wijken en 68 buurten. Dat zal een mega klus worden want circa 70% van Almelo is immers particulier eigendom, dus in hoeverre je een en ander op grote schaal juridisch kan afdwingen, met slechts een tegemoetkoming van 75.000 euro per jaar over de periode 2022-2030 vragen we ons af ? Bovendien is hier ook heel veel ambtelijke inzet voor nodig en wie gaat dàt betalen?

OPROEP TOT GEBED KAN OOK VIA APP: Steeds meer gelovigen willen gaan oproepen via een lawaaierige geluidsinstallatie. Veel christelijke mensen zijn daar totaal niet tevreden mee en hebben bezwaar aangetekend. Steeds meer moskeebestuurders willen via deze luidruchtige gebedsoproepen hun gelovigen uitnodigen, maar je kunt je anno 2021 toch wel afvragen of dit op deze manier nog nodig zou zijn. Tegenwoordig heeft haast iedereen immers wel een mobiele telefoon waarop er ook via een app de gelovigen geruisloos opgeroepen zouden kunnen worden. Bron: Telegraaf 26-3-2021.

NEDERLAND LOOPT AAN ALLE KANTEN VAST DOOR OVERBEVOLKING: Terwijl middenpartijen de oplossing voor krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt in arbeidsmigratie, pleiten economen ondertussen voor een radicaal andere route. Het zou ‘visionair’ zijn als het kabinet een kleinere bevolkingsomvang tot beleid maakt. Eenvoudig zegt econoom Frits Bosch. Kijk maar naar Japan, waar ook maar weinig kinderen geboren worden: “Zij vangen het op door automatisering en robots. Moeten wij ook kunnen” Zij hebben dus geen behoefte aan migranten. Bron Dagelijkse Standaard 19-4-2021.

‘AUTO BLIJFT EEN MELKKOE”: De kosten van autorijden moeten eerlijker worden verdeeld, vinden 69% van de 10.070 respondenten op de Stelling van de Dag van de Telegraaf van 14-5-2021. “Eerlijk aan rekeningrijden is dat veelrijders meer moeten betalen naarmate ze meer verbruiken. Niet eerlijk is dat elektrische rijders dat niet doen en ook nog eens subsidie krijgen. Zelfs mensen die geen auto hebben, betalen hier via de belasting aan mee. Een andere tegenstander van subsidies op elektrisch rijden: “Eigenaren van – veel zwaardere auto’s zouden eigenlijk meer belasting moeten betalen.“

KOSTEN MASSA-IMMIGRATIE: Uit onderzoek blijkt dat de massa-immigratie de Nederlandse samenleving bakken met geld heeft gekost. Over de jaren 1995 tot en met 2019 komt het totale kostenpakket uit op 400 miljard euro. Dat is net zoveel als àlle Nederlandse aardgasbaten. Bedankt, Wim Kok, Jan Peter Balkenende en natuurlijk Mark Rutte ! Critici van de Massa-immigratie zeggen het al járen: de grootschalige import van mensen kost Nederland bakken met geld.
Uit ONDERZOEK van Jan van de Beek, Hans Roodeburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer – uitgevoerd door het Renaissance Instituut blijkt namelijk dat de totale netto kosten (dus de kosten en baten met elkaar verrekend) over de jaren 1995 – 2019 maar liefst 400 miljard euro bedragen. Ter vergelijking: dat is evenveel als ALLE Nederlandse aardgasbaten bij elkaar opgeteld. Bron: Dagelijkse Standaard 3-3-2021.

ONDERWIJS: De kwaliteit van het onderwijs in Nederland laat veel te wensen over. Al 20 jaar dalen de onderwijsprestaties, aldus de Onderwijsinspectie. Leerlingen in het basisonderwijs zijn steeds slechter gaan rekenen en lezen. De laatste jaren komen er steeds meer leerlingen van de basisschool af die niet goed kunnen lezen.
Smartphones leiden tot slechtere concentratie in de klas, lagere cijfers en een verminderde taal- en leesvaardigheid zijn er bij middelbare scholieren. Bijna alle docenten vinden dat hun leerlingen veel tijd op sociale media doorbrengen.
En de langdurige lockdowns hebben het onderwijstempo nog veel verder vertraagd. Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders zijn inmiddels laaggeletterd. Vergeleken met andere landen zijn de leerprestaties in ons land dan ookzeer matig. In de ranglijst van leerprestaties van leerlingen in welvarende landen staat Nederland inmiddels op de 26e plaats. De snelle daling van de kwaliteit van ons onderwijs is ook internationaal zichtbaar: in 2015 stonden we nog de 11e plaats. Nergens ter wereld zijn leerlingen zo weinig gemotiveerd om naar school te gaan als in Nederland. Bron: Syp Wynia d.d. 27-2-2021.

JODENHAAT, DE GESCHIEDENIS LIJKT ZICH TE HERHALEN: Met name dankzij het ons in 1985, zonder volksraadpleging of referendum, door de EU opgedrongen open grenzen verdrag in de EU raast het antisemitisme steeds meer door West-Europa en schreeuwen pro-Palestijnse demon-stranten ongehinderd om geweld tegen Joden. Het gaat niet langer om ‘de bezetter’, ‘de entiteit’ of ‘de zionisten’. Nee, de Joden moeten dood. Terwijl de straat brult, zwijgt de politiek.

PENSIOENEN VAN MILJOENEN NEDERLANDERS ZIJN IN GEVAAR: 2 van de grootste pensioenfondsen van Nederland ABP EN MPT, luiden de noodklok. Volgens de fondsen zijn de fondsen van miljoenen Nederlanders in gevaar. Door de zeer lage rente en strengere regels dreigen de komende jaren korting zo kopte het Algemeen Dagblad op 20-1-2021.
“De afgelopen 10 jaar zijn er prachtige rendementen gemaakt. De afgelopen 3 jaar al 100 miljard euro. We hebben wereldwijd het grootste fondsvermogen ooit, maar toch kunnen we al 10 jaar lang de pensioenen niet verhogen” zo verklaarde ABP-voorzitter Corien Wortmann de situatie. De pensioengerechtigden hebben daarentegen echter al jaren geen reparatie van hun pensioenen gezien, hetgeen natuurlijk een grof schandaal is !

WERK AAN DE WINKEL: Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Blootstelling aan fijnstof, ozon en stikstofdioxide veroorzaakt en verergert longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Nederland is hierin koploper van Europa ! Bron: longfonds.nl/gezondelucht, Telegraaf 25-1-2021.

AFSCHAFFING VAN ALLE TOESLAGEN: Annemarie van Gaal pleitte in haar column vóór afschaffing van ALLE toeslagen. Wat Annemarie betreft slaat ze hiermee de spijker op zijn kop. “Het is volgens haar de enige juist weg om ellende zoals met de kindertoeslagaffaire te voorkomen. Het is verbazingwekkend dat er in Nederland miljarden worden rondgepompt aan kindertoeslag, kinderbijslag en huurtoeslag om te voorkomen dat mensen door het bestaansminimum zakken. “Waarom krijgen de inkomens tot modaal niet gewoon een ruime, extra belastingvrije voet? Probleem opgelost en zonder hoge bureaucratische kosten.”.

SOMBER OVER KOOPKRACHT: Hoewel er een koopkrachtstijging van 1 % wordt voorspeld, geloven 84% van de 4.675 deelnemers aan de stelling van de dag in de Telegraaf d.d. 7-1-2021 niet dat ze er dit jaar op vooruit zullen gaan. “Alles wat je meer krijgt, halen ze aan de andere kant er weer heel dik vanaf” zo klinkt het.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.