Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie vreemd aan de orde
Categories: Zonder rubriek

Geef Partij Vrij Almelo (PVA) alsnog toestemming om mondelinge vragen te stellen inzake Dierenwelzijn

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 28 maart 2022.
Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo

Constaterende;
dat het stellen van mondelinge vragen niet zijn toegelaten door het Presidium;
dat de opgegeven reden geen grondslag kan vinden in de Gemeentewet;
dat het stellen van mondelinge vragen een cruciaal stuk politiek gereedschap is voor raadsleden;
dat het weigeren van mondelinge vragen de democratie en de functie van raadsleden uitholt;
dat de tekst van de mondelinge vragen als volgt luidt;

Voorzitter,
Dierenwelzijn raakt zowel dieren als mensen in onze stad en is daarmee een lokaal politiek onderwerp.
In de begroting van 2019 hebben we dierenwelzijn voor het eerst als beleidsveld opgenomen. Hiermee
willen we uitdrukkelijk aangeven dat we een diervriendelijke stad zijn en dat we dierenwelzijn serieus
nemen.

De kort en bondige vragen:
Bent u op de hoogte dat er onlangs weer een aantal vrijwilligers van de dierenambulance zijn opgestapt omdat ze het oneens zijn met de koers van de dierenbescherming?

Heeft het college het afgelopen jaar met de dierenambulance, de dierenbescherming en de dierenopvang gesprekken gevoerd om de samenwerking te verbeteren en efficiënter te kunnen werken?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen zijn er genomen om te komen tot een goede uitvoering van de wettelijke taken?

dat het Presidium de volgende weigeringsgronden aanvoert;
Het presidium heeft de door jullie ingediende vragen getoetst op de recent opgestelde criteria. En daaruit kwam het volgende uit:

Vragen over het Dierenwelzijn:

  • Lekker kort en bondig!
  • We kunnen niet vaststellen of het actueel is, maar dat zal vast zo zijn.
  • MAAR: de vragen hebben geen betrekking op de bevoegdheid van het college. Het gaat immers om een ‘conflict’ tussen de vrijwilligers en de dierenbescherming. Als jullie aandacht willen vragen voor dit conflict en het hierdoor mogelijk in gevaar komen van de uitvoering van de wettelijke taak, is het informeel aanspreken van de wethouder waarschijnlijk beter. Hij kan immers ook geen formeel standpunt in dit conflict innemen.
  • Dus: niet toegelaten.
  • Overweegt;
    dat het niet wenselijk is dat een raadslid bovenstaande ‘’mondelinge vragen Dierenwelzijn niet mag stellen;
  • Bepaalt;
    dat de PVA zijn geweigerde ‘’mondelinge vragen Dierenwelzijn alsnog mondeling mag gaan stellen in de raad van 28 januari 2023.
Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.