Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Zit voormalige stadhuislocatie nog vol (spuit) asbest?

 

asbest

 

Een aantal politieke partijen bepleiten meer aandacht bij het zoeken van een nieuwe bestemming voor monumenten. Niet alleen de architectonische waarde moet duidelijk zijn voordat wordt begonnen met de verbouwing van een monument, maar ook de kwaliteit en de vraag of het financieel de moeite waard is.

Met de kwaliteit van een pand wordt gedoeld op de technische staat en de uitstraling van het pand. De technische staat kan een knelpunt vormen voor hergebruik door de verouderde indeling en/of aankleding of een slechte staat van onderhoud. Niet alle soorten panden zijn geschikt voor omvorming. Redenen hiervoor zitten niet alleen in regelgeving maar met name in praktische zaken. Grote gebouwen (vaak van na de jaren zeventig) zijn moeilijker om te vormen tot woningen omdat het wenselijk is dat de kamers een raam hebben. Ook het plaatsen van natte cellen en keukenvoorzieningen is niet altijd mogelijk of zeer kostbaar. Er moet in een gebouw ook ruimte zijn voor bekabeling van de woningen of om bijvoorbeeld een separaat verwarmingssysteem per woning aan te leggen. Tot slot is in veel verouderde panden asbest verwerkt, hetgeen ook een groot (financieel) knelpunt kan vormen bij hergebruik of herbestemming.

De plannen zijn al in een eerder stadium toegelicht in een politiek beraad op 28 mei 2014. Dat politieke beraad heeft geleid tot een bredere verkenning van de vraagstukken ten aanzien van de ingediende plannen waar de kwaliteit van het betreffende gebouw zeker een hoofdrol speelt. In de raadsvergadering van 12 mei 2015 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarbij partijen de gelegenheid is geboden om plannen voor zowel hergebruik en sloop tot 16 november 2015 in te dienen.

Vier maatschappijen hebben plannen ingediend voor de herontwikkeling van de huidige stadhuislocatie met zowel sloop als ook hergebruik.

 

Gemeentehuis-door-ons-1024x685-600x401

Het oude Gemeentehuis van Almelo

 

Vragen PVA aan het college van B&W van Almelo over asbest in het (oude) gemeentehuis. (08-08-2012)

 

Geachte heer De Olde

Naar aanleiding van de berichtgeving over de verwerking  van spuitasbest in het gemeentehuis heeft u een tweetal  vragen gesteld. Wij beantwoorden de vragen hieronder:

1.  Toen er in 1993 wetgeving kwam dat er geen asbest meer verwerkt mocht worden was u ongetwijfeld al vanaf 1985 op de hoogte van deze TNO-inventarisatie. Welke maatregelen heeft u toen getroffen ter bescherming van burgers en ambtenaren en waarom heeft u toen de illegale situatie van het verwerkte asbest gedoogd, desalnietemin jarenlang verzwegen?

Antwoord: Gezien de lange tijd die sinds 1985 is verstreken is op dit moment niet meer met zekerheid te zeggen of wij wel of niet sinds 1985 op de hoogte zijn geweest van de aanwezigheid van (spuit) asbest in het gemeentehuis. De wetgeving zoals die op dit moment bestaat heeft niet als doel om asbest te verbieden, maar om ervoor zorg te dragen dat asbest op een goede manier verwijderd wordt.

Vanaf 1995 zijn er plannen geweest om het restaurant te verplaatsen en daarvoor de Burgerzaal te verbouwen. Bij het maken van deze plannen is uit een in onze opdracht uitgevoerde inventarisatie gebleken dat er (spuit) asbest aanwezig was. Het rapport aangaande deze constatering is bijgevoegd. In de periode van 1995 tot de daadwerkelijke verbouwing van de Burgerzaal in 1997 zijn verschillende opties voor het inperken van de effecten van het asbest onderzocht. Uiteindelijk is in 1997 besloten om het spuitasbest te laten verwijderen. Bij het aanvragen van de sloopvergunning die nodig was voor deze verbouwing zijn alle op dit moment geldende richtlijnen gevolgd.

2.  Wat is de reden dat u sinds de inwerktreding van deze wetgeving in 1993 niets concreets heeft ondernomen tegen deze asbestvervuiling en nu pas, kennelijk onder druk van de publieke opinie, voornemens bent een zogeheten quick-scan uit te voeren naar de conditie van het aanwezige asbest?

Antwoord: Bij de verwijdering van asbest is en wordt in Almelo steeds gehandeld volgens de landelijke richtlijnen. Dit houdt in dat bij een sloop een melding moet worden gedaan van deze activiteiten. Bij de melding behoort een asbestinventarisatie aanwezig te zijn. Wanneer dit niet het geval is dan wordt hier alsnog om verzocht. Uit de asbestinventarisatie blijkt waar asbest aanwezig is. Als asbest aanwezig is moet ook worden aangegeven door welk gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderd gaat worden. Het stelsel van certificering zorgt voor een veilige verwijdering van het asbest. Bij elke sloop in het gemeentehuis worden deze landelijke richtlijnen gevolgd. Wanneer er niet gesloopt wordt dan hoeft er ook geen asbestinventarisatie te worden gedaan. Ook wanneer een gedeelte van een bouwwerk wordt gesloopt waarin geen asbest aanwezig is bestaat er geen verplichting in de landelijke richtlijnen om de asbest in het andere gedeelte van het bouwwerk te laten verwijderen.

U stelt dat er niets is ondernomen om asbest te verwijderen uit het Stadhuis sinds 1993. Wij willen u graag wijzen op het verwijderen van asbest uit de Burgerzaal in 1997. Bij het plannen van de verbouwing van de Burgerzaal, is zoals hiervoor ook al is geschetst, gebleken dat er (spuit) asbest aanwezig was in de Burgerzaal. Wij hebben opdracht gegeven om het asbest te verwijderen. De asbesthoudende platen zijn verwijderd bij die werkzaamheden. De Arbeidsinspectie heeft ons op 3 december 1997 definitief gemeld dat de sanering correct is uitgevoerd en dat er geen asbestvezels meer aanwezig waren in de lucht. De vrijgave van de Arbeidsinspectie hebben wij bijgevoegd.

De in het verleden uitgevoerde asbestinventarisatie hebben geen betrekking op het gehele stadhuis. Om die reden hebben wij besloten om een opdracht te verstrekken voor een quick-scan van het volledige Stadhuis. Uit de quick-scan is gebleken dat er voornamelijk in een beperkt aantal ruimtes op de zevende verdieping zo snel mogelijk asbest moet worden gesaneerd. Hier is inmiddels opdracht voor verstrekt en de sanering is in volle gang. Het overige aangetroffen asbest vormt op dit moment geen risico voor de gebruikers en bezoekers van het Stadhuis.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestbeleid-verantwoord-verwijderen

 

Asbestsanering bij Stadhuis Almelo

Foto: PVA

 

Kamphuis Asbestsanering BV in Haarle (gemeente Tubbergen) kreeg de opdracht asbest te verwijderen. Nu veel later blijkt dat alleen Asbest werd verwijderd uit de twee luchtschachten.

Omdat het bedrijf niet bij de asbesthoudende bekisting en de systeemplafonds kon komen werd hier niets mee gedaan.

 

Foto Boven: Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis kwam na enige navraag onzerzijds niet bij het gemeentehuis voor asbestsanering maar voor timmer- en metselwerk. 

 

Overheid laks over asbestgevaar | Partij Vrij Almelo

Reactie B&W van Almelo op schriftelijke vragen PVA …

Onderzoek naar asbest in het gemeentehuis van Almelo …

PVA wil helderheid over asbest in woningen Almel0

 

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Zit voormalige stadhuislocatie nog vol (spuit) asbest?”

  1. Henk schreef:

    Kamphuis Asbestsanering…….!? Mijn commentaar heb ik al gegeven in de asbstrubriek van 17 februari.