Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen fractie PVA inzake raadsleden en veiligheid
Categories: Zonder rubriek

Fractie Partij Vrij Almelo
t.a.v. heer De Olde
Behandeld door N. Jong

Geacht college,

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is veiligheid niet alleen een zaak van de burgemeester zoals veel raadsleden denken. Raadsleden stellen de kaders vast van het integraal veiligheidsplan. De regierol voor het lokale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeenteraad. Zelf kan een raadslid de lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid
bepalen. Verder ziet de raad toe op de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Daarom zijn raadsleden verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid in hun gemeente. Echter heeft een raadslid geen uitvoeringstaken van het beleid.

Een simpel instrument voor een raadslid is daarom het stellen van vragen aan het college. Dit kan zowel bij officiële gelegenheden of raadsvergaderingen. De burgemeester informeert de raad, maar kan ook gedwongen worden om te komen met informatie. Waarom raadsleden denken dat de Veiligheidsregio de regisseur is voor lokale veiligheid is niet bekend. Dit heeft wellicht te maken met de ‘misleidende’ naam van de Veiligheidsregio of met de vele stukken die vanuit de Veiligheidsregio bij de raadsleden in de gemeenteraad worden besproken aldus de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVR).

https://www.binnenlandsbestuur.nl/openbare-orde-en-veiligheid/nieuws/raadsleden-houden-(te)-weinig-invloed-op.18756282.lynkx

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 11 oktober 2021 schriftelijke vragen gesteld inzake raadsleden en veiligheid.

Middels deze brief beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1,

Bij lokale maatregelen binnen de veiligheidsregio heeft de raad het recht om invloed uit te oefenen op een te nemen besluit. Waarom wordt hier niet altijd aan voldaan?

Antwoord:

Op basis van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) hebben wij een verplichte gemeenschappelijke regeling (GR) getroffen met de Veiligheidsregio. Op grond van artikel 14 van de Wvr stelt de Veiligheidsregio eens per 4 jaar een beleidsplan op. Wij leggen het concept beleidsplan altijd voor aan de gemeenteraad, om input te kunnen leveren. Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over deze GR, zowel wat betreft de jaarrekening als de
begroting.
Indien er een crisis of ramp heeft plaatsgevonden legt de voorzitter van de Veiligheidsregio op basis van artikel 40 van de Wvr verantwoording af over genomen maatregelen aan de gemeenteraden van getroffen gemeenten. Begin dit jaar heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio zich aan de Twentse gemeenteraden verantwoord over de wijze waarop hij in de aanpak van de coronacrisis van zijn bevoegdheden heeft gebruik gemaakt. Van de gelegenheid om daarover de voorzitter te bevragen is vanuit de raad van Almelo geen gebruik gemaakt.
Op deze manier heeft de gemeenteraad de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op en verantwoording te vragen over het uitgevoerde beleid van de Veiligheidsregio. Wij hebben dus geen signalen dat de positie van de raad tekort wordt gedaan.

Vraag 2,

Welke rollen heeft de gemeenteraad van Almelo bij het bestuur van de Veiligheidsregio Twente en hoe kan de raad deze rollen adequaat vervullen?

Antwoord:

Op grond van de Wvr is de burgemeester lid van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Hij is daarnaast ook lid van het dagelijks bestuur. De burgemeester is voor zijn optreden in alle gevallen politiek verantwoordelijk jegens de raad.

Vraag 3,

Welke rollen hebben raadsleden bij het bestuur van de Veiligheidsregio Twente en hoe worden die rollen ingevuld? Is de gemeenteraad in staat om sturing te geven aan het beleid van de VRT?

Antwoord:

Zie de antwoorden op vraag 1 en 2

Vraag 4,

Hoe kunnen raadsleden van Almelo (individueel en/of collectief) effectiever sturing te geven aan de Veiligheidsregio (en andere Gemeenschappelijke Regelingen)?

Antwoord:

De vraagstelling impliceert dat de positie van raadsleden thans niet effectief is. Dat onderschrijven wij niet. Er zijn tal van momenten waarop en instrumenten waarmee raadsleden inbreng kunnen leveren op de manier waarop de veiligheidsregio functioneert. Wij verwijzen daarvoor naar het antwoord op vraag 1.

Vraag 5,

Hoe kunnen raadsleden invloed uitoefenen op de besluitvorming over dit onderwerp? Hoe kan dat effectief, ook in regionaal verband?

Antwoord:

Zie de antwoorden op vraag 1 en 4. Aanvullend wijzen wij op de periodiek door de veiligheidsregio georganiseerde regionale bijeenkomsten voor raadsleden om ze te informeren over een thema en ze in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen. De uitvraag voor deze bijeenkomsten vindt plaats via de griffie.

Vraag 6,

De combinatie raadsleden en veiligheid kan men als een vastgelopen huwelijk zien. Bent u het daar mee eens?

Antwoord:

Nee. Integendeel: veiligheid maakt in allerlei verschijningen nadrukkelijk deel uit van de doelstellingen, de werkwijze én de resultaten van ons college. Raadsleden kunnen daar op uiteenlopende momenten en op verschillende manieren hun inbreng op leveren of daarover verantwoording vragen. En naar onze mening gebeurt dat ook.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Beantwoording schriftelijke vragen fractie PVA inzake raadsleden en veiligheid”

  1. Wim Vreeswijk schreef:

    Volgens de begroting 2022 en de bron ‘waarstaatjegemeente.nl’ scoort Almelo op meerdere onderdelen qua veiligheid en criminaliteit HOGER dan het gemiddelde Nederlandse percentage. Dit kan niet en dit mag niet. Dit zijn gewoon de feiten en dat dient het college serieus van B & W aan te pakken en een aanvalsplan op te stellen. Wordt hieraan niet voldaan binnen de gestelde termijnen, dan moet er ter zake een motie van wantrouwen ingediend te worden.

Leave a Reply