Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo Betreft: sociale wijkteams

 

Beantwoording vragen PVA aan college B&W van Almelo

 

Geacht college,

In Almelo hebben 6 sociale wijkteams haar intrede gedaan. Deze wijkteams vervullen een belangrijke rol als het gaat om burgers toe te leiden naar de voor hen passende zorg. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod. In Almelo dient iedereen de zorg te krijgen die nodig is.

De PVA heeft nog een aantal vragen (politiek beraad 28-02-2017) met betrekking tot de sociale wijkteams die wij nog graag beantwoord willen zien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens PVA, Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Vraag 1.

Wat is de specifieke opdracht die het college de Sociale Wijkteams (SWT) heeft meegegeven?

Antwoord:

Uit de uitvoeringsovereenkomst 2017: In Almelo is gekozen voor integrale wijkteams met een smalle opdracht. Er zijn zes teams die zich zowel richten op jeugd- en gezinsvragen (Jeugdhulp) als op ondersteuningsvragen gerelateerd aan de Wmo. De opdracht is om deze ondersteuningsvragen van inwoners te onderzoeken. De wijkcoach brengt na het onderzoek een advies uit over de voor de inwoner(s) noodzakelijke ondersteuning en de partij die deze ondersteuning kan leveren. In geval van multi-probleemgezinnen waar sprake is van Wmo of Jeugdhulp, is de opdracht om ook de regie te nemen wanneer een gezin daar (tijdelijk) zelf niet toe in staat is. Daarnaast voeren de wijkteams het schoolgericht maatschappelijk werk uit en beantwoorden wijkcoaches, als ambulant begeleider, zelfstandig lichte opvoedvragen (pesten/gepest worden, gamen, drugsgebruik, slecht slapen etc.; voormalige Loes-functie).

 

Vraag 2.

Hoe worden deze wijkteams georganiseerd?

Antwoord:

Er zijn vijf wijkgerichte teams en één stedelijk team. De wijkteams werken binnen een gebied in de stad. Gebiedsteams worden aangestuurd door een manager. Voor het totale proces van de toegang (inclusief de ‘voorkant’ en de ‘achterkant’ van het proces; taken die door de gemeente worden uitgevoerd) is de proceseigenaar verantwoordelijk.

 

Vraag 3.

Hoeveel professionals en managers zijn er werkzaam?

Antwoord:

28,7 fte wijkcoaches/41 medewerkers. Daarnaast nog 1,4 te voor regie op jonge moederwerk ouderenwerk (in de uitvoering valt dit buiten het wijkteam) en 0,9 fte voor casuscoordinatie en meldpunt bemoeizorg.

Eén manager binnen DNO is inhoudelijk verantwoordelijk voor het wijkteam. Er is één procesverantwoordelijke voor het wijkteam (proceseigenaar)

 

Vraag 4.

Wat moet een professional in een sociale wijkteam kunnen?

Antwoord:

De ondersteuningsvraag van een inwoner en zijn gezin in beeld brengen door in gesprek te gaan. De mogelijkheden van het gezin en het netwerk inschatten. De sociale kaart kennen, de mogelijkheden in de tweedelijn kennen, veiligheidsrisico’s kunnen herkennen en inschatten, etc..

 

Vraag 5.

Hoeveel aanmeldingen hebben de sociale wijkteams in 2016 gekregen? Hoeveel waren voor de WMO bestemd? Hoeveel hiervan waren bestemd voor de jeugdhulp?

Antwoord:

Een kleine 2200 meldingen. We onderscheiden op het niveau van meldingen niet naar Wmo en Jeugdhulp. Dat kan ook niet. Daarvoor is eerst een gesprek nodig. In gezinnen waar jeugdhulp nodig is, is vaak ook Wmo ondersteuning nodig.

 

Vraag 6.

Hoeveel mensen uitgesplitst in WMO en jeugd ontvingen professionele hulp?

Antwoord:

Aantal Wmo indicaties per 1/1/2017: 2543. Aantal Jeugdhulp indicaties per 1/1/2017: 2560.

 

Vraag 7.

Hoe lang duurt de ondersteuning van het sociaal wijkteam?

Antwoord:

Dat verschilt heel sterk per gezin/inwoner. Als een wijkcoach regie voert, kan de betrokkenheid langdurig zijn. Als de hulp wordt ingezet en regie is niet noodzakelijk, dan kan de betrokkenheid beperkt blijven tot enkele maanden. De wijkcoach komt dan pas weer in beeld bij een evaluatie/herindicatie.

 

Vraag 8.

Een sociaal wijkteam (SWT) is er om mensen met diverse problemen te ondersteunen op allerlei gebieden. In Hengelo heeft een sociaal wijkteam een bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars die in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen. Is het sociale wijkteam in Almelo hierin ook voorzien?

Antwoord:

Dat ligt in Almelo meer bij de algemene voorzieningen, zoals het ouderenwerk. Het sociaal wijkteam komt in beeld als er meer nodig is. Het sociaal wijkteam kan ook juist toeleiden naar een algemene voorziening, als de wijkcoach inschat dat er geen maatwerkvoorziening nodig is, maar een inwoner wel ondersteuning nodig heeft.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo Betreft: sociale wijkteams”

  1. […] 35.  Voor 2016 zien we een groot aantal hulpvragen bij de wijkteams en het WMO-loket. De omvang van hulpvragen en contacten met inwoners is groter dan vooraf verwacht. Dat heeft er toe geleid dat er wachttijden waren en in sommige gevallen worden wettelijke termijnen overschreden. Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W […]

  2. […] Alles overziend komen de inspecties tot het oordeel dat de effectiviteit van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Almelo op dit moment op onderdelen nog niet voldoende is en verbeterd moet worden. De Partij Vrij Almelo heeft daar diverse keren op gewezen en op 3 Maart 2017 schriftelijke vragen gesteld. Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W. […]