Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
OP- EN AANMERKINGEN OVER DE JAARVERANTWOORDING 2016 ALMELO

 

 

Pagina:

9.  De algemene reserve van de gemeente Almelo kwam aanvankelijk uit op 24,7 miljoen positief, doch door 33,8 miljoen aan speculatieverliezen met (bouw)gronden ontstond er uiteindelijk in 2016 een negatieve algemene reserve van 9,1 miljoen. Conclusie is dat het saldo van de algemene reserve niet voldoet aan de benodigde weerstandscapaciteit van 20,3 miljoen en dus ontoereikend is om eventuele toekomstige verliezen uit de exploitatie op te vangen.

10.  Desalniettemin heeft het college van burgemeester en wethouders samen met de Provincie een plan van aanpak ontwikkeld om een duurzaam herstel van de financiële positie mogelijk te maken.

11.  Uit onderzoek is gebleken dat de aandelen Twence en Enexis als eerste in aanmerking komen voor verkoop. Intussen zijn 34% van de aandelen verkocht. Voor de overige 66% van de aandelen Enexis is het college nog in gesprek met de provincie Overijssel. Wat wèl een positieve ontwikkeling is dat men een oud partijstandpunt van de PVA overweegt met betrekking tot de mogelijke verkoop van aandelen van Enexis en Twence. Tenslotte is aandelenhandel geen overheidstaak.

13.  In de tweede helft van 2016 is afgesproken om een verbetertraject te starten wat betreft de dienstverlening. Ondanks dat de gemeente Almelo ernaar streeft om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn zit ze landelijk met 22% tegen 13% ontevredenheid toch nog boven het gemiddelde.

16.  Het aantal toeristen dat jaarlijks Almelo bezoekt is in de afgelopen vier jaar meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het NBTC/NIPO. De cijfers zijn opgenomen in een brandbrief van de directie van uitgaanscentrum Preston Palace aan de raad. De directie onderbouwt hiermee haar visie dat gesubsidieerde instellingen als Almelo Promotie geen meerwaarde heeft, maar de gemeenschap wel veel geld kost. Kwamen in 2010 nog ruim 1,2 miljoen toeristen naar Almelo, in 2014 waren dat er nog maar bijna 600.000 toeristen. Het is de directie van toeristische attracties als Preston Palace een doorn in het oog dat het uitgaanscentrum ieder jaar wordt geconfronteerd met een stijging van de toeristenbelasting. Jaarlijks betaalt het bedrijf ruim 2 ton aan de gemeente dat rechtstreeks wordt doorgesluisd naar Almelo Promotie. Wij wijzen het college erop dat het aantal jaarlijkse toeristen in Almelo al jaren dramatisch terugloopt en deze teruggang zal naar onze mening alleen maar nog meer toeristen ontmoedigen om Almelo te komen bezichtigen. Bovendien zijn toeristen, zoals U weet, zeer tijdelijke inwoners van onze stad, zij trekken geen uitkeringen, maar zijn een welkome inkomstenbron voor onze kwakkelende lokale economie.

17.  Het college voert, vanwege een zeer lang geleden aangenomen PVA motie uit 2013, nog altijd actie tegen leegstaande winkelpanden en tracht eigenaren te bewegen voor een bestemmingswijziging Per 1.000 inwoners heeft Almelo in Overijssel de meeste leegstand. Dat is dus een zeer verontrustende gedachte want leegstaande panden zijn natuurlijk niet aantrekkelijk voor de stad. MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD

18.  Er zijn veel banen in Almelo, meer dan er in principe nodig is om de eigen beroepsbevolking aan het werk te houden. Niettemin is er sprake van een relatief hoge en hardnekkige werkloosheid, omdat veel mensen niet kunnen voldoen aan de vragen van de arbeidsmarkt. Daarom is er meer werk nodig aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

22.  Wat betreft de woningbouw zijn er in 2016 503 woningen toegevoegd en 61 woningen onttrokken aan de voorraad. Per saldo een uitbreiding van de woningvoorraad met 442 woningen. Bij de toevoeging gaat het om 2239 nieuwbouwwoningen en 264 woningen ontstaan op andere wijze.

28.  Er zijn 1.275  uitkeringsgerechtigde in Almelo actief met behoud van uitkering. een deel hiervan (589) is bezig met zijn of haar re-integratie richting de arbeidsmarkt. Het andere deel heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (686) en neemt deel aan een participatietraject. Met 68,6 % tegen 41,3 % ligt Almelo ver boven het landelijke gemiddelde betreft personen met een bijstandsuitkering.

29.  In 2016 is er 302 maal een uitkering beëindigd in verband met het vinden van betaalde arbeid of het starten van een eigen onderneming. Hiermee is de doelstelling van 2016 behaald. Kanttekening bij de ontwikkeling van het bijstandsbestand in 2016 is dat de poortwachtersquote lager lag dan geraamd. Er hebben zich meer inwoners gemeld die recht hebben op een uitkering. Hierdoor is het bijstandsbestand over 2016 met circa 100 uitkeringsgerechtigden gegroeid.

32.  Het terugdringen van schoolverzuim staat al een aantal jaren hoog op de politieke agenda. Dit komt met name door de duidelijke relatie tussen schoolverzuim en voortijdig school verlaten en tussen schoolverzuim en jeugddelinquentie. Tot nu toe lukt het echter nog niet om de schoolverzuimcijfers terug te dringen en ligt het schoolverzuim in Almelo per 1000 inwoners met 37 tegen 31 net iets boven landelijk gemiddelde.

35.  Voor 2016 zien we een groot aantal hulpvragen bij de wijkteams en het WMO-loket. De omvang van hulpvragen en contacten met inwoners is groter dan vooraf verwacht. Dat heeft er toe geleid dat er wachttijden waren en in sommige gevallen worden wettelijke termijnen overschreden. Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W

36.  Almelo is een van de gemeenten in Overijssel waar relatief de meeste jongeren jeugdhulp krijgen. (9,6% tegen 8,2% landelijk). Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In beide gemeenten gaat het om één op de tien jongeren tot 18 jaar. Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015, waarmee gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp, heeft het statistiekbureau de cijfers geanalyseerd. Landelijk hebben ruim 356.000 jongeren tot 18 jaar jeugdhulp ontvangen. Dat is tien procent van alle jongeren.

42.  In Almelo zijn per stadsdeel veiligheidsplannen opgesteld die zich met name richten op de leefbaarheid en (sociale) veiligheid. De jaarverantwoording vermeldt helaas niet wat dat opgeleverd heeftEindelijk inzet buurtbemiddeling in Almelo? 

43.  Bewoners en bedrijven kunnen participeren in het beheer van de openbare ruimte door o.a. adoptie, bewonersschouwen, parkmanagement en in concrete zaken als de Schone Wijk Weken en de Waste Battle. Gesprekken zijn gestart voor een pilot met bewonersonderhoud bij de speelplek Pelikaan. Vragenhalfuurtje PVA raadsvergadering 12 juli 2016

46.  De fysieke leefomgeving controleren op veiligheid en leefbaarheid. In Almelo willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld van de chemische industrie. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk beperken. Beantwoording raadsvragen inzake brandveiligheid

48. In 2016 zijn er enkele personen in beeld geweest die besproken zijn geweest in casustafel radicalisering. Uiteindelijk bleek er geen sprake te zijn van radicalisering met risico’s. Vanwege vragen die gesteld zijn door de PVA komt er een casuïstiekaanpak uitgevoerd gericht op individuen en groepen die de grootste risico’s vormen. Radicalisme moslims komt volgens burgemeester niet voor in Almelo

49.  De cijfers van 2016 wat betreft het totale plaatje van misdrijven zijn nog niet beschikbaar maar de verwachting is dat deze volgens het college niet substantieel anders zullen zijn dan in het jaar 2015. Uitzondering zijn de woninginbraken. In 2016 zijn deze naar verwachting fors gestegen. Dit heeft te maken met veelplegers en met de A1 diefstallen (personen die vanaf de snelweg bepaalde wijken bezoeken). Daarnaast is er in 2016 sprake van geweldsincidenten. Deze geweldsincidenten zijn met name te linken aan een toename van incidenten op het AZC met de komst van AMA’s (alleenstaande Minderjarige Asielzoekers). Zorgen PVA rond ‘toenemende incidenten’ bij azc Almelo

51.  Het vertrouwen in de gemeente ligt in Almelo laag, in vergelijking met andere gemeenten.(12% tegen 28% landelijk). In 2016 is er op verschillende manieren geprobeerd het vertrouwen in de gemeente te vergroten. Van het officiële spreekrecht tijdens een raadsvergadering hebben in 2016 maar 3 mensen gebruik gemaakt. De Almelose kiezer wordt er dan ook zeer terecht moedeloos van.

52.  In 2016 zijn er weer meer producten digitaal beschikbaar gekomen (o.a. een aantal burgerzaken producten bij de sociale dienst en het maken van afspraken). Producten, waar dat mag en kan en waar dit mogelijk wenselijk is, digitaliseert de gemeente. Almelo bevindt zich nu al in de top van de Nederlandse gemeenten. We kunnen dus binnenkort veel ambtenaren gaan vervangen door computers.

54.  In 2016 is er op verschillende manieren geprobeerd het vertrouwen in de gemeente te vergroten. Dat uit zich bijvoorbeeld in het wijkgericht werken, betrekken van de inwoners bij besluitvorming van de gemeente. Dat je goed moet luisteren naar je bewoners lijkt ons niet meer dan normaal. Politiek is geen spel dat 1x in de vier jaar voor de kiezer geldt maar houdt altijd je achterban tevreden met de gedane verkiezingsbelofte. Wanneer komt burgerparticipatie

56.  Buurthuizen leiden de afgelopen jaren een kwijnend bestaan door bezuinigingen op het welzijnsbudget door gemeenten. Daarom wil de gemeente Almelo de negen wijkcentra in de stad sluiten of de beheerssubsidie schrappen en voor die welzijnsactiviteiten een andere locatie zoeken. In veel gemeenten hebben bewoners het initiatief genomen om het buurthuis zelf te beheren. Bewoners moeten baas zijn in eigen buurthuis

58. Ook buiten de raadzaal willen raadsleden weten wat er leeft in de samenleving. Die informatie krijgen ze op verschillende manieren. Raadsleden houden contact met hun achterban, bewoners van buurten en wijken en medewerkers van bedrijven. Een raadslid moet weten wat er speelt. Al die informatie helpt de raad om een zo goed mogelijk beeld te vormen van bepaalde situaties. Dat is belangrijk voor hun uiteindelijke oordeelsvorming. Naast deze bezoeken kan de raad ook inspiratie opdoen buiten zijn eigen stad. In februari 2016 is daarvoor een bezoek gebracht aan Helmond en Den Bosch over onder andere over binnenstad ontwikkeling. Almelo: ‘Historische vergissing’ herstellen

64.  De provincie blijft als toezichthouder van Almelo deze voorlopig bestuurlijk volgen omdat er anders veel te grote risico’s blijven bestaan dat regels niet worden nageleefd. Tot nu toe is de toezichthouder tevreden over de snelheid waarmee het financieel herstel optreedt. Naar verwachting wordt binnen 5 jaar de streefwaarde van 1,0 bereikt.

67.  Men hoopt dat er binnen 5 jaar weer sprake zal zijn van een positief eigen vermogen en dat binnen 7 jaar de negatieve reserve grondexploitatie weer is aangezuiverd. Alleen moeten er dan tussentijds geen “nieuwe politieke lijken” uit de kast komen rollen. Volgens de gemaakte afspraak met de toezichthouder wordt vanaf de begroting 2016 de structurele exploitatieruimte van 4,4 miljoen euro gestort in de algemene reserve om het negatief eigen vermogen te verbeteren.

73.  Als gevolg van het niet doorgaan van het herontwikkelingsplan Oude Stadhuis is er in 2016 sprake van een financieel nadeel van circa 150.000 euro. Elke maand van leegstand is een maand van kosten. Sloop of hergebruik huidige stadhuis? 

87.  De afgelopen jaren zijn de kosten van de totale hoeveelheid ingehuurd personeel fors gestegen. Over 2014 was er ruim 5 miljoen euro mee gemoeid. In 2015 werd 7,8 miljoen uitgegeven. Over 2016 is dit bedrag opgelopen tot ruim 9 miljoen euro. Een stijging van 4 miljoen euro in 2 jaar tijd. Vanwege de grote impact van onder andere de overgedragen rijkstaken in het sociale domein op het totaal van de inhuur wordt een splitsing aangebracht in de aanleiding voor de inhuur. De inhuur op structurele zaken ligt in 2016 op 11%. Is het dan niet raar dat de Rijksoverheid bezuinigt met de decentralisatie van zorgtaken, terwijl de gemeente hier vervolgens dure externe medewerkers voor moet inhuren? Externe adviesbureaus in de lift

94.  Sinds de invoering van het dualisme ligt het primaat voor het uitvoeren van het gemeentelijk grondbeleid bij het college van B&W. Het college heeft daarbij een actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over het gemeentelijk grondbeleid, de financiële gevolgen van dit beleid en de daarbij voorkomende risico’s. Het is algemeen bekend dat Almelo nog steeds met grote hoeveelheden onverkoopbare bouwgronden in haar maag zit.Hoe zit het dan met de aanleg van zonneparken, teneinde de energierekening voor de Almeloër aanzienlijk te kunnen verlagen, vragen wij ons dan ook af? Zonnepanelen op braakliggende terreinen

107.  Het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor eigenaren is in Almelo exorbitant gestegen met 18,9% van gemiddeld 224 euro in 2013 naar 295,30 euro in 2016 in amper 3 jaar, hetgeen duidt op wanbeleid. Dit is tevens de oorzaak waarom de waarden van huizen in Almelo ernstig achterblijven vergeleken met andere steden. OZB belasting in Almelo

Het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere overheden (COELO) vergelijkt elk jaar de woonlasten per gemeente. De woonlasten voor een 1-persoonshuishouden bedraagt in Almelo gemiddeld 775 euro ten opzichte van landelijk 723 euro.

Huishoudens met een minimuminkomen komen in aanmerking voor kwijtschelding. In 2016 is voor een bedrag van 1,7 miljoen euro aan belastingen kwijt gescholden, dat is 0,3 miljoen euro meer dan begroot.

 

Harry de Olde

Waarstaatjegemeente.nl – cijfers en statistieken van gemeenten

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply